Øre-Nese-Hals

Øre-nese-hals-virksomheten omfatter mye nese/bihulekirurgi, ørekirurgi og barnekirurgi.

Avdelingen har tilbud for stemmebåndslidelser, enhet for utredning og behandling av snorke- og søvnproblemer, samt hørselsentral.

Vi har spesiell erfaring på barn med ØNH-lidelser, og er et av de sykehusene som opererer flest barn i landet (ca. 700 per år).

Totalt blir det foretatt ca. 1100 nese/bihule-operasjoner årlig ved sykehuset. Dette har vært en bevist satsing over mange år for å utvikle en særlig kompetanse og kvalitet innen dette fagområdet. Sykehuset har investert i avansert operasjonsnavigasjonsutstyr for å kunne operere pasienter med kompliserte nese/bihule lidelser. Andelen tyngre nesekirurgi har vært økende, og vi merker en økende pågang på pasienter fra andre fylker innen dette fagområde.

Avdelingen har også utviklet utredning og behandlingstilbud til pasienter med søvnforstyrrelser. Det er etablert en egen poliklinikk for oppfølging og utredning av pasientene. Mye av utredning og tilpasning for behandling av pasienter med søvnforstyrrelser skjer poliklinisk. Søvnseksjonen har også utviklet spesialkompetanse for utredning av barn med søvnforstyrrelser. Enheten driver mye forskning og utviklingsarbeid som bidrar sterkt til å heve kvaliteten på behandlingen av denne pasientgruppen.

Vi utfører ørekirurgi i form av tympanoplastikk, myringoplastikk og kolesteatom-kirurgi hos både voksne og barn og stapes-kirurgi.

Mor med datter som får anestesi med behandlerPasienter med hørselsproblemer får tilpasset høreapparat og andre tekniske hjelpemidler ved vår hørselsentral. Også her er medarbeiderne involvert i forskning og utvikling for å bedre tilbudet og evnen til å mestre hørselsproblemet pasientene har.

Den operative virksomheten ved Øre-Nese-Hals-avdelingen har endret seg betydelig de siste årene. Mange operasjoner som tidligere utgjorde et stort volum og en vesentlig del av den kirurgiske virksomheten er flyttet ut av sykehusene. Dette medfører en betydelig endring i pasient tilbudet ved sykehusene, og nye utfordringer i forhold til rekruttering og utdannelse av ønh-spesialister. Vi har en lege i utdanning ved avdelingen. Sykehuset har satset på ØNH kirurgi som krever sykehusopphold og mer ressurser enn det som kan tilbys i ønh-praksis utenfor sykehus.

Film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus

 

Film for children: When Håkon og Siri went to the hospital 

(english and somali versions)

 
Øre-nese-hals poliklinikk:
23 22 55 01

Innleggelse øre-nese-hals: 23 22 62 53

Hørselsentral (11.30-12.00): 23 22 54 46