Kirurgisk klinikk

Ortopedisk/generell kirurgisk poliklinikk: 23 22 55 02
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

ØNH-poliklinikk: 23 22 55 01
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

Pasientinformasjon - Henvisning

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt (elektiv) ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken har også et omfattende poliklinisk tilbud. Den planmessige virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner, sjelden strykninger i operasjonsprogrammet og få komplikasjoner etter behandling.

Øre-Nese-Hals

Henvisning

Øre-nese-hals-virksomheten omfatter mye nese/bihulekirurgi, ørekirurgi og barnekirurgi. Avdelingen har tilbud for stemmebåndslidelser, enhet for utredning og behandling av snorke- og søvnproblemer, samt hørselsentral.

Les mer

Dagkirurgi

Dagkirurgi innebærer at pasientene opereres på dagtid og reiser hjem samme dag. Avdelingen har ansvar for mottak, postoperativ overvåkning og hjemsendelse av pasienter innen ortopedi, generell kirurgi og Øre-Nese-Hals.

Fysioterapi

Det er fysioterapeuter tilknyttet alle avdelinger med pasientbehandling ved sykehuset. Fysioterapeutene arbeider med inneliggende og polikliniske pasienter . Hovedarbeidsoppgaver er; funksjonsvurdering / kartlegging, tidlig opptrening og undervisning. Behandlingen foregår både individuelt og i gruppe

Informasjon om forskning ved Kirurgisk klinikk

Som et ledd i å styrke forskningen i avdelingen har vi opprettet et eget forskningsfond, der alle midlene benyttes til å finansiere klinisk forskning ved sykehuset. Forskningsfondet kan motta bidrag fra organisasjoner og privatpersoner som ønsker å støtte den faglige utviklingen ved klinikken.

Les mer

Ortopedi

Henvisning

Ortopedisk virksomhet omfatter særlig operasjoner i de store ledd, i tillegg til et bredt spekter av andre inngrep. Fritt sykehusvalg i Norge gjør at avdelingen tar imot pasienter fra hele landet.

Les mer

Søvnlaboratoriet

Søvnlaboratoriet utreder og behandler pasienter som har pusteforstyrrelser under søvn (søvnapné). Målinger av pustemønstret under søvn skjer oftest poliklinisk, men vi har også mulighet for inneliggende søvnregistrering. Pasientene følges opp av ØNH-lege og sykepleier på poliklinikken.