Kontaktinformasjon

Målgruppebeskrivelse

Pasienter i alderen 0-18 (23) som har behov og rett til utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten ihh pasientrettighetsloven og prioriteringsveilederen for barn- og unges psykiske helse

Pasienten må ha behov for spesialisthelsetjenester der hjelp fra 1.linjen anses å være utilstrekkelig. Vårt opptaksområde er bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.

Kliniske seksjoner:

 • Behandlingstilbudet er organisert i fire kliniske seksjoner. Tre av dem etter pasientens alder:
 • Seksjon sped og små, 0-6 år og gravide
 • Seksjon barn, 7-12 år
 • Seksjon ungdom 13-18(23) år
 • I tillegg har vi seksjon ambulant behandling.
 • Plassering på seksjon foretas av vårt inntaksteam.

 

Behandlingstilbud:

 • For at barn- og unge og deres familier skal få en god hjelp, vil NWI tilstrebe å gi et godt, koordinert tilbud sammen med eventuelt andre tjenester som familien har bistand fra. Tilbudet fra spesialisthelsetjenesten vil bestå av ulike typer intervensjoner med utredning og behandlingstilbud individuelt, i familie og/eller i grupper med andre.
 • Samarbeid, veiledning og konsultasjon er sentralt i oppdraget.
 • Ambulant behandling gis for målgruppen som har behov for særskilt tilpasset og/eller intensivt behandlingstilbud.
 • Øyeblikkelig hjelp gis i klinikkens åpningstid.

 
Henvisninger:

Seksjonene har felles inntaksteam. Alle henvisninger sendes Nic Waals Institutt.

Henvisning må inneholde:

I påvent av nasjonale pakkeforløp for barn og unge» er følgende temaer sentrale:

Frivillighet og samtykke: Tilbud i spesialisthelsetjenesten er frivillig. En forutsetning for henvisning er et informert samtykke fra foreldre og barn.

Familiens egen problembeskrivelse og ønske om hjelp: Vi vil gjerne motta den unge pasient og/eller foreldres medhenvisning der deres egen formulering av problem og ønsket hjelp foreligger.

Aktive samarbeidspartnere:  Det er sentralt at alle aktive samarbeidspartnere familien mottar hjelp fra er oppgitt med kontaktinformasjon og et eventuelt samtykke fra familien om muligheter for å innhente informasjon hvis den ikke er sendt ved henvisning. Her vil pakkeforløp etter hvert foreslå kontaktperson. Kan vi foreslå at henviser anfører den kontaktperson i tjenesten rundt familien som familien opplever som mest sentral?

 • Barnets navn, fødsels- og personnummer, adresse
 • Foresattes navn, adresse og telefonnummer
 • Dersom andre enn de som har foreldreansvar er barnets foresatte, må det gis opplysninger om hvem som har foreldreansvar, deres adresse og telefonnummer
 • Omsorgssituasjon; hvem barnet bor sammen med
 • Skole eller barnehage
 • Henvisningsgrunn
 • Status presens
 • Hvilke instanser arbeider med saken, og kontaktinformasjon
 • Samtykke fra de/den som har foreldreansvar.

 

Bruk gjerne Skjema for henvisning til det psykisk helsevernet for barn og unge. Dette finner du på vår intranettside, og på lds.no, Nic Waals Institutt.

Se også prioriteringsveileder for BUP og henvisningsveileder for spesialisthelsetjenesten.

Henvisningsrett til spesialisthelsetjeneste: Leger, psykologer og leder av barnevernstjenesten kan henvise til BUP.

Besøksadresse:

Spångbergveien 25

Postadresse:
Nic Waals Institutt
Lovisenberg diakonale sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Telefon: 22 02 88 00

Pasienter og deres foresatte kan benytte seg av fritt sykehusvalg.