Ernæring og psykiatri

Klinisk ernæringsfysiolog i psykiatrien

Ernæring og psykiatri

Ernæringsstatus påvirker psykiatriske sykdommer. En god måltidsrytme er av vesentlig betydning for å skape struktur og gi overskudd i hverdagen. Klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe pasienter med å legge en plan for hvordan dette kan gjennomføres.
Det er per i dag en klinisk ernæringsfysiolog i 100 % stilling tilknyttet fagfeltet psykiatri og rus. Klinisk ernæringsfysiolog jobber kun ut fra henvisninger, og disse behandles fortløpende.

Pasienter som ønsker veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog må ha en behandler i den psykiatriske behandlingskjeden ved LDS. Konsultasjonen vil foregå på det aktuelle behandlingssted som pasienten henvises fra. Tverrfaglig samarbeid (se rapporten) er en viktig del av behandlingen.

VFH og Seksjon døgn har kommet godt i gang med ernæringsscreening av alle inneliggende pasienter. Ernæringsscreening er et verktøy for lettere å kunne fange opp pasienter som er i risikosonen for endring i vekt og matinntak, både som følge av sykdom og medikamentbruk. Parallelt skal det igangsettes ernæringsrettede tiltak for å bedre pasientenes ernæringsstatus, både mtp. forebygging av livsstilssykdommer og optimalisering av hverdagen. Et fremtidig mål for psykiatrien vil være som i somatikken; alle inneliggende pasienter skal ernæringsscreenes.

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i psykiatrien