Kontaktinformasjon

Samhandlingsarenaer

For å legge til rette for god samhandling er det etablert ulike møtearenaer. Her kan du lese mer om disse.

Direktørmøte

Direktørmøte er et forum for øverste ledelse i bydeler, sykehus, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten. Møtet er et forum for informasjon og drøfting og avholdes minst 4 ganger i året. Det utarbeids protokoll fra møte.

Samarbeidsforum for somatikk

Samarbeidsforum for somatikk er et fora for ledere med ansvar for utøvende tjenester direkte mot pasienter med somatisk sykdom. Lovisenberg Diakonale Sykehus (klinikksjef og avd.overlege), bydeler, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetatet er deltakere i møte. Møtet er fora for informasjon og drøfting av alle forhold knyttet til tjenester rettet direkte mot pasienter. Møter avholdes minst 4 ganger i året og det utarbeides protokoll fra møte.

Samarbeidsforum for rusavhengighet og psykisk helsevern

Samarbeidsforum for rusavhengighet og psykisk helsevern er et fora for ledere med ansvar for utøvende tjenester direkte mot pasienter med somatisk sykdom. Lovisenberg Diakonale Sykehus (avd.sjefer og avd.overlege), bydeler, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetatet er deltakere i møtene. Møtene er fora for informasjon og drøfting av alle forhold knyttet til tjenester rettet direkte mot pasienter. Møter avholdes minst 4 ganger i året og det utarbeides protokoll fra møte.

Samarbeidsutvalget Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Dette er et utvalg som har sitt oppdrag fra adm.direktør Helse Sør-Øst RHF og kommunaldirektør Oslo kommune.

Utvalget har følgende mandat
 

 • Bidra til å realisere ambisjonen om å utvikle hovedstadsområdet til en pilot i tråd med innhold og føringer i samhandlingsreformen.
   
 • Være referansegruppe for prosjekt Samhandlingsarena Aker.
   
 • Benytte etablerte møteplasser i tråd med ny samhandlings- og avtalestruktur mellom Oslo kommune v/bydelene og helseforetak/sykehus.
   
 • Ta initiativ til nye samarbeidsformer samt nye prosjekter og områder for samarbeid.
   
 • Spre kompetanse og informasjon om- og videreformidle de gode prosjekter og resultater som oppnås, med tanke på implementering i øvrige sykehus og virksomheter.
   
 • Lovisenberg sektor er i utvalget representert ved Ellen Oldereid, bydelsdirektør St.hanshaugen og Janne Sonerud, viseadm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus.
   

Regionalt samhandlingsnettverk Helse Sør-Øst

Nettverksgruppens rolle vil være rådgivende i forhold til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Oppgaven er først og fremst å gi råd i forhold til implementering av samhandlingsreformen. Nettverket består av 1-2 representanter fra hvert sykehusområde og avholdes i regi av samhandlingsteamet i Helse Sør-Øst RHF.

Lovisenberg Diakonale sykehus er representert ved viseadm. direktør Janne Sonerud.