Kontaktinformasjon

Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Lovisenberg Diakonale Sykehus

De 4 sykehusene i Oslo med lokalsykehusfunksjoner (OUS, Ahus, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus) har inngått likelydende avtaler mellom det enkelte helseforetak/sykehus i Oslo og Oslo kommune. 

Formålet med avtalene er å regulere samarbeidet mellom helseforetakene/sykehusene og bydeler og etater i Oslo kommune. Samarbeidet skal ha som målsetning å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.

Det er partenes intensjon at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og prinsippet om at avgjørelser tas så nært brukeren som mulig. Det legger spesielt vekt på å oppnå:

 • likeverdig tilbud til hele Oslos befolkning uavhengig av bosted/bytilhørighet.
 • tilbud tilpasset de helsemessige utfordringer Oslo står overfor som storby.
 • samarbeid bygd på likverdighet mellom partene.

 
I avtalen inngår en generell del. Avtalen gjelder alt samarbeid og all samhandling når Oslo kommunes befolkning benytter de helsetjenester spesialisthelsetjenesten tilbyr. Avtalen gjelder både ved poliklinisk behandling og ved innleggelse og utskrivning fra spesialist-helsetjenesten. Avtalen gjelder for tilbud innen somatikk, rusmiddelavhengighet og psykisk helsevern og den gjelder uavhengig om pasienten er bosatt i eller oppholder seg i Oslo.

Samarbeidsavtalen har en generell del.

I tillegg inngår følgende tjenesteavtaler som en del av samarbeidsavtalen:
 

 • Tjenesteavtale 1: Koordinerte tjenester - Samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, reahabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.
 • Tjenesteavtale 2: Samarbeid om innleggelse i spesialisthelsetjenesten og om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon.
 • Tjenesteavtale 3: Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd.
 • Tjenesteavtale 4: Utdanning og forskning (i avtalen inngår tjenesteavtale 4 og 5).
 • Tjenesteavtale 6: Samarbeid om jordmortjenester. Utgår, ikke aktuell
 • Tjenesteavtale 7: Samarbeid om IKT løsninger
 • Tjenesteavtale 8: Samarbeid om forebygging
 • Tjenesteavtale 9: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.