Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE - ReHab), Koordinator i spesialisthelsetjenesten (KO), Individuell plan (IP)

Både i spesialisthelsetjeneste og kommuner skal det være etablert KE - ReHab. 

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er KE - ReHab en sykehusomfattende funksjon med organisatorisk plassering i Klinikk for medisin. Det er et nært samarbeid med LDS sitt interne samhandlingsnettverk som består av representanter fra alle klinikker/avdelinger.  

KE - ReHab

Spesialisthelsetjenesten har koordinerende enhet på to nivåer: Regional koordinerende enhet (RKE) og koordinerende enhet på hvert helseforetak.

I Helse Sør-Øst er RKE lokalisert på Sunnaas sykehus. De har bl.a. ansvar for nettverket av alle koordinerende enhetene i HSØ og informasjon om habiliterings - og rehabiliteringstilbud i regionen via internettside og informasjonstelefon.

I Oslo kommune skal hver bydel ha et kontaktpunkt for KE - ReHab.

Oppgaver for KE - ReHab

Sentralt for KE-ReHab i spesialisthelsetjenesten er å tilrettelegge for god samhandling mellom ulike tjenesteytere fra ulike fag/sektorer/nivåer. Hovedfokus er pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester og bidra til brukermedvirkning, samt pårørendes perspektiv.

KE - Rehab har et overordnet ansvar for arbeid med KO og IP. Sikre gode prosedyrer, opplæring og veiledning, informasjon og oversikt over behov for KO og IP. Se mer om KO og IP.

Helsedirektoratet arbeider med en veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, koordinator og Individuell plan hvor KO og IP trolig vil beskrives nærmere.

Koordinator i spesialisthelsetjenesten (KO)

Koordinator i spesialisthelsetjenesten er for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Dette er uavhengig om pasienten ønsker IP.

KO skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, i kontakt med spesialisthelsetjenesten og sikre samordning av tjenestetilbud, både ved innleggelse og poliklinisk, samt samhandle med eksterne instanser som andre sykehus og kommune.

Individuell plan (IP)

Hovedansvaret for arbeid med IP er plassert i kommunen. De skal sørge for at det blir utarbeidet en IP og at planarbeidet koordineres. Spesialisthelsetjenesten har medvirkningsplikt og varslingsplikt. Helsepersonell i sykehus skal kunne informere om IP, innhente samtykke og sette i gang arbeid med IP der det er relevant.

En IP gir en oversikt over:

  • Pasientens/brukerens mål, ressurser og behov for tjenester
  • Hvem som deltar i arbeidet med planen
  • Hvem som er koordinator
  • Ulike tiltak som er i gangsatt og ansvarspersoner for tiltakene
  • Planperiode og tider for evalueringer
  • Innhentet samtykke fra pasient/bruker og evt pårørende
  • Samarbeid med andre tjenesteytere/etater
  • Ved opprettelse av IP kan det oppnevnes en koordinator og ansvarsgruppe. Det avklares i den enkelte sak om det er behov for ansvarsgruppe. Det er pasientens eget valg om det skal opprettes IP.

 
Barn og ungdom:

Ungdom over 16 år har selv samtykkekompetanse, barn mellom 12 - 16 år har rett til å bli hørt i de saker som gjelder dem og for barn under 12 år er det de foresatte som innehar kompetansen.

Bruker som ikke samtykker til IP likevel har rett til et individuelt tilpasset tilbud og samarbeid mellom etatene skal søkes.