Kontaktinformasjon

Pasientsikkerhetskulturundersøkelse

Sykehus gjennomfører annethvert år en nasjonal undersøkelse av pasientsikkerhetskultur blant sine ansatte.Pasientsikkerhetskultur beskriver i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av holdninger, rutiner og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser og pasientskader. Første pasientsikkerhetskulturundersøkelse ble gjennomført ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i 2012 og andre i 2014.

Resultater 2012 og 2014

I gjennomsnitt skårer LDS ansatte 78% enighet i 16 utsagn om pasientsikkerhetskultur. Dette er en bedring siden 2012 (75%) og høyere enn andre sykehus i Helse Sør-Øst ved forrige måling.
74% og 72% av de ansatte deltok i 2012 og 2014. Sykehusets resultater blir rangert mellom 0 og 100, der null er mest negativt og hundre er mest positivt. Resultatet er delt inn i tre deler; sikkerhetsklima, arbeidsklima og ledelsesfokus.

Lovisenberg Diakonale sykehus' forbedret resultatet på sikkerhetsklima, fra en skår på 74 (2012) til 77 (2014 på. Sikkerhetsklima gir et inntrykk av hvor høyt sikkerhet prioriteres i foretaket. En kultur som er opptatt av sikkerhet gir færre uønskede hendelser.

Sykehuset forbedret også resultatet på arbeidsklima, fra 77 i 2012 til 79 i 2014. Denne skåren gir et inntrykk av hvor godt de ansatte jobber sammen som et team for å gi best mulig behandling. Der ansatte jobber godt sammen som team leverer sykehuset tryggere pasientbehandling.

Skår på ledelsesfokus gir et inntrykk av medarbeidernes oppfattelse av hvor høyt ledelsen på alle nivå prioriterer sikkerhet. Sykehuset forbedret resultatet fra 73 i 2012 til 76 i 2014.