Kontaktinformasjon

Pasienterfaringsundersøkelse (PasOpp)

Pasientenes egne erfaringer med oppholdet ved Lovisenberg Diakonale sykehus gir en pekepinn på kvaliteten på våre tilbud. Derfor gjennomfører vi jevnlige brukerundersøkelser sammen med andre sykehus som deltaker i nasjonale pasienterfaringsundersøkelser.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LDS og Kunnskapssenteret, som har utarbeidet separate rapporter for hver av postene.

Rapportene presenteres som beskrivende statistikk på 51 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ti indikatorer generert fra disse spørsmålene.

Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring. Kunnskapssenterets mål var å bidra til økt kunnskap om måling og forbedring av pasienterfaringer på sengepostnivå og å bidra til god kvalitet på undersøkelsen.

Pasientene ble bedt om å vurdere ulike aspekter ved sykehuset ved bruk av spørreskjema. Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra og hvilke områder som sykehuset bør arbeide som ledd i et forbedringsarbeid.

Se rapportene i vedlegg til høyre på siden.