Kontaktinformasjon

Kvalitetsindikatorer ved Lovisenberg Diakonale Sykehus - en oversikt

Sammen med alle sykehusene i landet måles vi på en rekke kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator er et mål og gir en pekepinn på kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer kan brukes til å følge med på sykehusets struktur og organisasjon, pasientforløp, og resultatet av helsetilbudet/ytelsen for pasientene.


Helsemyndighetene gjennomfører hver tredje måned en kvalitetssjekk av alle sykehusene i landet med utgangspunkt i nasjonale kvalitetsindikatorer. Hensikten er å synliggjøre kvaliteten overfor pasienter og pårørende. Samtidig er dette et viktig redskap i vårt forbedringsarbeid. Indikatorer kan sjelden stå alene, men kan brukes som ledd i en samlet vurdering.

Oversikt over indikatorer som sier noe om kvaliteten i LDS.