Kontaktinformasjon

Disputas: Tuva Sandsdalen - Kvalitet i palliasjon

Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarte Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling. 

Sandsdalen har undersøkt kvaliteten på palliativ omsorg sett fra pasientens perspektiv gjennom å tilpasse måleinstrumentet «Quality from Patients’ Perspective (QPP) til palliativ omsorg, og evaluere dette. Hun har videre undersøkt forholdet mellom kombinasjonen av person- og organisasjons¬messige forhold og pasientens oppfatning av kvaliteten i omsorgen.

Sandsdalen forsvarte sin avhandling Quality in palliative care from the patient perspective. Instrument development, perceptions of care received and the importance of care fredag 16. desember kl 10:00 i Lagerlöfsalen hus 1A rom 305, Karlstads universitet.

Opponent:
Professor Britt-Marie Ternestedt

Bedømmelseskomité:
Birgitta Andershed, professor, NTNU
Anna Milberg, docent, Linköpings universitet
Øyvind Kirkevold, professor, Sykehuset i Vestfold/Sykehus Innlandet, NTNU

Kommentar fra Bente Sydtangen (Hospice Sangen): 

Dette er en flott bidrag til palliasjonsfaget! Forskningsarbeidet til Tuva Sandsdalen Mytting springer ut fra Hospice Sangen. Guttorm Eidslott hadde som ansatt i enheten utarbeidet en forskningsplan for studier innen Hospice, i et studie han selv gjennomførte i 2009. Man hadde da sett et behov for forskning innen fagfeltet i lengre tid, og det ble etablert kontakt med i Høgskolen i Hedmark. Dette resulterte i en forskningssamarbeidssamtale mellom Høgskolen i Hedmark( HH) og klinikk for medisin i 2010.

En styringsgruppe med representanter fra begge Hospice enheter i LDS og fra HH ble startet. Denne gruppen ansatte Tuva Sandsdalen Mytting som stipendiat og fulgte henne tett de første årene, samt videre gjennom forløpet. Styringsgruppa skaffet tilveie 1.2 mil til finansering av studien. Vi er stolte over Tuvas viktige arbeid og resultat ! Både Hospice Sangen og Hospice Lovisenberg enheter i LDS hadde representanter til stede under disputasen i Karlstad fredag, og feiret med doktoranden samme ettermiddag.