Kontaktinformasjon

To nye stipendiatstillinger

LDS får midler fra Forskningsrådet til prosjekt som tester effekten av fysisk trening kombinert med mental e-terapi-trening for pasienter på venteliste for kneprotese.

Prosjektet har tittelen. “Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA”. Studien skal blant annet gjøre en kost-nytte-analyse av tre ulike behandlingsforløp. Behandlingsforløpene skal tilbys på Lovisenberg Diakonale Sykehus og på Kysthospitalet Hagevik.  

Studien skal teste effekten av fysisk trening kombinert med mental trening ved hjelp av e-terapi for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for kneprotese-operasjon. Den har et tre-armet multisenter randomisert forskningsdesign. For å bli inkludert i studien må pasientene være i risikogruppen for et dårlig resultat dersom de får innsatt kneprotese.

Ved Lovisenberg koordineres studien av fagsykepleier Maren Falch Lindberg (postdoktor), og ledes av avdelingsoverlege Arild Aamodt og forskningssjef Anners Lerdal. Bjørn Lau (psykolog) har vært sentral i utvikling av e-terapi programmet sammen med firmaet BRAIVE AS.

Studien har en rekke samarbeidspartnere: Ove Furnes, leder av Nasjonalt register for leddproteser. Ved Kysthospitalet Hagevik deltar knekirurg Mona Badawy, fysioterapeut Turid Rognvåg (ph.d-stipendiat) og klinikksjef Kari Indrekvam. Fra Universitetet i Oslo (HELSAM) deltar helseøkonom og førsteamanuensis Hans Olav Melberg, og professorene Tone Rustøen og Inger Holm. Fra St. Olavs Hospital/NTNU deltar professor Petter C. Borchgrevink. Fysioterapeut/lektor Søren Thorgaard Skou ved Syddansk Universitet er partner fra Danmark.

Midlene tildeles som en del av NFR-programmet BEHANDLING.