Kontaktinformasjon

Samhandlingsmidler til Kols-prosjekt

Samhandlingsmidler for 2018 er tildelt prosjektet "Helsekompetanse" ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Det handler om tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom LDS, tilhørende bydeler, brukere og UiO. Videre er prosjektet støttet fra Extrastiftelsen og legatmidler ved LDS. Samarbeidsutvalget, bestående av representanter fra Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Diakonhjemmet Sykehus, Sunnaas Sykehus og Oslo kommune behandlet innkomne søknader i møtet 13.06.2018. Det ble fordelt ca. 5,7 millioner kroner til ulike samhandlingsprosjekter og midlene er bevilget fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Helse Sør-Øst RHF.

Samarbeidsutvalget mottok 18 søknader. To søknader ble avvist pga. formelle kriterier som ikke var innfridd. Av de resterende fikk 9 innvilget tilskudd. Blant dem mottok vi den hyggelige beskjeden at prosjektet «Helsekompetanse. Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom» med Christine Råheim Borge som prosjektansvarlig fikk innvilget Nok 600.000,- i tilskudd.

Prosjektets mål er å undersøke om det å gi tilrettelagt helseoppfølging og helseinformasjon til personer med kols kan redusere reinnleggelser og bedre opplevelse av helse til pasienter som har vært innlagt med kols ved LDS. Prosjektet er planlagt og utviklet i samarbeid mellom brukere med kols, helsepersonell ved LDS og ved bydelene: Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Sagene (LDS opptaksområde i Oslo kommune) og UiO. LDS og bydelene har gått sammen for å finansiere deler av prosjektet

For flere spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med Christine Borge på mail: chrr@lds.no.

Vedlegg