Kontaktinformasjon

Tolk

BESTILLING av tolketjenester fra Lovisenberg Diakonale Sykehus (eksterne bestillere). Husk å sjekke at det er angitt riktig avdeling i bestillingen.

AVBESTILLING av tolketjenester fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

EVALUERING - Hvis du vil gi tilbakemelding om hvordan tolkeoppdraget var.

Når skal det benyttes tolk?

Hvis språkfelleskap mangler, er det oftest nødvendig å tilkalle tolk. Relevante paragrafer i pasientrettighetsloven finner du nederst på siden. Pasientansvarlig/behandlende lege avgjør tolkebehovet.

Avbestilling av tolk

For å avbestille tolk må oppdrags-ID og dato oppgis. Dette finnes på tolkeoppdragsskjemaet. Tolk må avbestilles minst 25 timer før oppdraget skal starte. Bruk avbestllingslenken over. Ved avbestilling mindre enn 25 timer i forveien, må tolketimen betales i sin helhet. Dette gjelder også bestilling av tolk samme dag hvis tolken er bekreftet skriftlig.

Bekreftelse på bestilt tjeneste

Du vil få en bekreftelse på bestilt oppdrag via e-post. Som vedlegg til denne e-posten vil du finne oppdragsskjema. Der står det navnet på tolken som kommer og detaljer om oppdraget.

Betaling for tolkingen

Tolkene honoreres for minimum en time. Deretter rundes tiden opp til nærmeste halve time. Tolkebruker skriver reell tolketid på oppdragsskjemaet til tolken og signerer skjema.

Tolketjenestens åpningstid

Tolketjenesten har kontortid mellom 09:00 og 15:00. Telefonnummer 23 22 55 55. E-post tolkbestillinger@lds.no

Retningslinjer for god tolking - Kommunikasjon via tolk

Bestille via internett? Ny bruker?

For å få tilgang til internettbestilling, ta kontakt med Minoritetskonsulent Chanden Dhirad  (chdh@lds.no) eventuelt Tolketjensten 23 22 55 55. Tekniske spørsmål rettes til ServiceSenteret@lds.no eller 23 22 50 50.

I Pasientrettighetsloven er blant annet disse paragrafene relevante:

  • § 3 - 1 om pasientens rett til medvirkning
  • § 3 - 2 om pasientens rett til informasjon
  • § 3 - 5 om informasjonens form
  • § 4 - 1 om samtykke
  • § 4 - 3 om tilrettelegging for samtykke

Ellers vises det til Forvaltningslovens § 11 og §17 om veiledning - og informasjonsplikt, samt plikt til å belyse en sak

Karin Schjerbeck er leder av tolketjenesten.