Kontaktinformasjon

Retningslinjer for kommunikasjon via tolk

Målet for en tolket samtale er at den skal være tilnærmet lik en samtale uten tolk. God bruk av tolk er nødvendig for at tolkingen skal fungere optimalt. Barn og pårørende skal ikke brukes som 'tolk'.

Hva gjør tolken?

 • tolken tolker alt som blir sagt, på den måten det blir sagt
 • tolken legger ikke til eller utelater informasjon
 • tolken tolker i jeg-form tolken stiller spørsmål når tolken ikke forstår eller hører det som blir sagt, tolken tolker gjentakelsen eller forklaringen
 • tolken tar notater for å få med seg alt, disse makuleres etter samtalen
 • tolken er nøytral og blander seg ikke inn i samtalen
 • tolken har taushetsplikt
 • tolken påtar seg ikke andre oppgaver enn å tolke (tolken kan formidle beskjeder via telefonen)
 • tolken sier selv i fra hvis tolken ikke er habil eller ikke har nødvendige forutsetninger til å gjennomføre et oppdrag.

God bruk av tolk er nødvendig for at tolkingen skal fungere optimalt

Hva gjør du?

Det er ikke naturlig å benytte tolk, verken for profesjonsutøveren eller pasienten. En slik samtale må tilrettelegges og forberedes. Husk å bestille tolk så fort du vet at du har et tolkebehov.

Før samtalen

 • Hvilket språk er det behov for tolk i?
 • Hva er tema? Oppgi tema ved bestilling slik at tolken kan forberede seg på terminologien og situasjonen
 • Er det et møte eller konsultasjon?
 • Hvor mange deltakere?
 • En tolket samtale tar lenger tid enn en vanlig samtale (alt skal sies to ganger): sett av god tid til samtalen

Under samtalen

 • La tolken sitte på et sted hvor tolken er mest mulig i midten, men uten at tolken kommer i veien for en eventuell undersøkelse.
 • Ikke forlat tolk og pasient alene, i slike tilfeller blir tolken ofte utsatt for press som kan påvirke tolkens nøytralitet.
 • Legg gode rammer for samtalen: Begynn med å orientere i om at tolken er der og hva tolkens funksjon er. Det kan være nyttig å si litt om hvorfor det er tolk tilstede.
 • Informer om tolkens nøytralitet og taushetsplikt. Du kan eventuelt be tolken selv informere om hva som er tolkens funksjon og om hvordan tolken arbeider
 • Henvend deg direkte til pasienten, ikke til tolken
 • Snakk i korte sekvenser. Introduser ett og ett tema og bruk et aktivt språk
 • Hvis pasienten snakker for lenge, kan du avbryte og be om oversettelse
 • For å sikre at det ikke oppstår misforståelser, spør hva vedkommende har forstått og oppsummer hva du selv har forstått.
 • Respekter tolkens tidsramme. Tar det lengre tid enn oppsatt? Spør ca. et kvarter før timen er over om tolken har tid til å bli lenger. Hvis ikke, avslutt samtalen.
 • Tolken trenger pause ca. hvert 45 minutt. Ikke benytt tolken til annet i pausen.

Etter samtalen

Barn og pårørende skal ikke brukes som 'tolk'!

Barn og unge skal heller ikke benyttes som talerør/fullmektig for profesjonsutøvere eller pasienten. Dette er en rolle de verken er modne for eller et ansvar de bør pålegges.

Ved bruk av annen språklig assistanse enn bruk av tolk, kan man ikke forvente det samme som kan forventes av en tolk. Husk at når ansatte og pårørende bidrar i kommunikasjonen, skal individets pasientrettigheter ivaretas.

Har du lyst å lese mer om tolking?

http://www.tolkeportalen.no/

http://www.tolkeforeningen.no/

Har du lyst til å lære mer om god kommunikasjon via tolk?

Dersom du har spørsmål om bruk av tolk, kan du ta kontakt med Tolketjenesten på telefon 23 22 55 55.