Kontaktinformasjon

Raskere tilbake

Stortinget har bevilget midler for å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. Sykehuset har inngått avtale om tilbud innen poliklinisk psykologbehandling ved Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter, samt for funksjonelle mage-/tarmproblemer.

Les mer om kurstilbudene innen psykisk helse her.

Les mer om behandlingstilbudet ved mage-/tarmproblemer her.

Stortinget har bevilget øremerkede midler til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. Tiltaket er et ledd i oppfølgingen av Sykefraværsutvalgets arbeid. Det er personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykmelding på grunn av helsemessige årsaker, som nå kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling.

Ordningen som ble etablert i mai 2007 har fått navnet "Raskere tilbake." Raskere tilbake er en ordning hvor det er etablert tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet, og dermed redusere sykefraværet.

Kontaktpersoner ved Lovisenberg Diakonale Sykehus:

 
Psykiatri: Seksjonsleder Mattias Victor, tlf. 24 07 44 00. 

Medisin: Avdelingssykepleier Monika Nordgård Pedersen, tlf.: 23 22 64 12.

Henvisninger sendes: Lovisenberg Diakonale sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo og merkes "Raskere tilbake - psykisk helse" eller "Raskere tilbake - gastro".

Les mer om 'Raskere tilbake' hos:

Helse Sør-Øst RHF
NAV
Helse- og omsorgsdepartementet