Kontaktinformasjon

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du informasjon om noen viktige rettigheter, og hvor du finner mer informasjon om dette.

Utskriftsversjon
av siden

Du har rett til å få informasjon og opplysninger om din egen sykdom, og om undersøkelser og behandling som blir utført, og innsyn i egen journal.

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på helsenorge.no

Klage på behandlingen

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet, kan du rette din henvendelse per brev til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Hvis du ønsker hjelp med, eventuelt har spørsmål vedrørende en klage kan du kontakte personalet på avdelingen, de vil kunne gi deg råd.

Har du medisinske spørsmål du lurer på, kan du henvende deg til behandlende lege på avdelingen, eventuelt pr telefon eller brev. Du kan også kontakte din fastlege.

Informasjon om klagerett på helsenorge.no

Informasjon om Pasient- og brukerombudet

Informasjon om Norsk pasientskadeerstatning

Pasienter i psykisk helsevern kan i tillegg klage inn vedtak om innleggelse og vedtak om bruk av tvang til Kontrollkommisjonen.

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over  behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.
Velg behandlingssted på helsenorge.no.

Ventetider

Ventetider for behandling oppgis ved søk på den aktuelle behandlingstype på Velg behandlingssted på helsenorge.no.

Rettigheter ved fristbrudd

Hvis LDS ikke holder fristen du har fått, vil du bli  kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et  annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss.
Les om dine rettigheter ved fristbrudd på helsenorge.no.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan (Helseklage) for helsetjenesten er etablert fra 1. januar 2016 som ledd i regjeringens beslutning om endringer. Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Du kan finne mer informasjon om Helseklage og kontaktinformasjon ved å gå inn på www.helseklage.no.  

Innsyn i journal

Pasientjournalen er en samling av opplysninger om en pasients kontakt med helsetjenesten. Den inneholder blant annet opplysninger om diagnose, sykdomsforløp og behandling. Lovisenberg Diakonale Sykehus tilbyr per i dag ikke innsyn i digital pasientjournal på nett for sine pasienter.

Dersom det ønskes utskrift av pasientjournal, klikk her for mer informasjon.