Kontaktinformasjon

Orale helsetjenester i sykehus

Pasienter som er aktuelle å undersøke og eventuelt behandle må være henvist eller innlagt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. I tillegg til dette er inntakskriteriet at pasienten har sammensatte problemstillinger der det er behov for odontologiske kompetanse og spesiell tilrettelegging. Eksempler på dette kan være medisinske risikopasienter (ASA 2-3/4) eller medisinsk kompromitterte pasienter.

Bygge kunnskap
Målet er å bygge kunnskap om hvem som har behov for tannhelsetjenester på sykehus. Intensjonen er ikke å tilby odontologiske spesialisttjenester, men heller tannhelsetjenester i et tverrfaglig sykehusmiljø. I tillegg skal behovet for en slik tjeneste kartlegges ved de store sykehusene i Norge

undefined
 Klikk på bildet så kan du lese mer.

Etablert
Det var i april 2011 at Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) ga Helsedirektoratet i oppdrag å beskrive en forsøksordning med tannhelsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Forsøksordningen er etablert ved Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, St. Olavshospital Universitetssykehuset i Trondheim, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Haukeland Universitets sykehus ved Helse.

 

undefined
 

 

undefined