Kontaktinformasjon

Medisinske risikopasienter

I april 2011 ga Helse-og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet i oppdrag å beskrive en forsøksordning med tannhelsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Forsøksordningen er nå etablert ved mange sykehus i Norge. Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) er en av sykehusene som pasienter kan henvises til.

undefined
 Klikk på bildet så kan du lese mer.

Overordnet kriterium for henvisningen er at det gjelder pasienter hvor det er problematisk få gjennomført ordinær tannbehandling hos primærhelsetjenesten. I hovedsak er dette tenkt til medisinske risikopasienter (ASA 2-3/4) eller medisinsk kompromitterte pasienter. Avgrensningen av hvilke pasienter som skal henvises, vil bli vurdert kontinuerlig. Dersom du ønsker å henvise pasienter, må du benytte vårt henvisningskjema

Prioriterte grupper
Pasientgrupper som vil bli prioritert ved Lovisenberg er FACT Gamle Oslo, diabetesskolen, kolsskolen, inneliggende pasienter på de ulike postene, pasienter fra tannhelse kompetansesenter Øst og enkelte søvnpasienter henvist fra ØreNese Hals ved LDS. 

undefined 
 

I tillegg til disse oppgavene legges det opp til å gjøre forskning og tilegne relevant kunnskap i forhold til prosjektet.

Bygge kunnskap
Oppdraget er å bygge kunnskap om hvem som har behov for tannhelsetjenester på sykehus og derfor er ikke kriteriene klart definerte. Intensjonen er ikke å tilby odontologiske spesialisttjenester, men heller tannhelsetjenester i et tverrfaglig sykehusmiljø, og kartlegge behovet for en slik tjeneste ved de store sykehusene i Norge.

undefined
 

Etablert
Forsøksordningen er etablert ved Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, St. Olavshospital Universitetssykehuset i Trondheim, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Haukeland Universitets sykehus ved Helse Bergen.

undefined