Kontaktinformasjon

Stønad til tannbehandling

Etter folketrygdlovens §§ 5-6 og 5-6 a ytes det stønad til mange med en sjelden diagnose.  Utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier kan du søke om å få dekket. Utgiftene dekkes etter honorartakster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

 

 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016.

Informasjon om hvilke diagnoser som gir mulighet til å søke om støtte og hvilke rettigheter du har knyttet til dette, finner du her på helsenorge.no

Det er et krav at din sjeldne medisinske tilstand (SMT) er varig. SMT-listen er delt i en A- og B-liste:

- A-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling og forebyggende tiltak uten forbehold.

- B-listen – krever at en tannlege bekrefter at det er en diagnose (eller en behandling man får som følge av den) som har ført til økt behov for tannbehandling. Først da kan du søke om støtte til behandling.

SMT-listen blir jevnlig oppdatert av Helsedirektoratet. Rettighetene til pasientene gjelder fra den datoen diagnosen stilles. For behandling som er påbegynt før en diagnose blir fjernet fra listen, yter Helfo stønad for fortsatt behandling, om den finner sted innen seks måneder fra tilstanden er fjernet fra listen.

Hva er Helfo?
Helfo er en ytre etat under Helsedirektoratet. De forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.