Kontaktinformasjon

Om oss

Formidling av kunnskap og veiledning til tannhelsepersonell og annet helsepersonell, er senterets hovedoppgave.

                                           

 
 Veibeskrivelse 
 Årsrapport
 Senterråd
 Mandat
 Ansatte
 
 

Senteret er et supplement til lokale og regionale helsetjenester. Vi tilbyr informasjon, rådgivning og kurs til fagpersoner som jobber med mennesker som har en sjelden diagnose og problemer med den orale helsen. Med andre ord vi samler, systematiserer og formidler kunnskap om oral helse til helsepersonell og tannhelsetjenesten. Og vi utreder og lager behandlingsplaner for personer med sjeldne diagnoser. 

Ta gjerne kontakt via e-post tako@tako.no dersom du har spørsmål, ønsker undervisning eller hospitere hos oss.

Bidrar i utdanning
TAKO-senteret bidrar i grunnutdanningen av tannpleiere og tannleger ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Bergen, Tromsø og Høgskolen i Innlandet. Vi har i tillegg fellesundervisning med fakultet i Oslo innen enkelte fagfelt som pedodonti, oral kirurgi og radiologi. Vi bidrar også i forarbeidet til ny studieplan både for tannlege- og tannpleierutdanningen. 

Forelesningsdager
Det holdes årlige forelesningsdager for tannlege-, tannlegespesialist- og tannpleierstudenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen, og det helsefaglig fakultet i Tromsø fra høsten 2016. Ansatte ved TAKO-senteret bidrar som eksterne sensorer ved eksamen både for tannlege-, tannlegespesialist- og tannpleierstudenter. Du kan lese mer om grunnutdanningen på nettsiden til Det odontologiske fakultet i Oslo

Her er tannpleiere under utdanning
 

 

Forelesninger og kurs
Fagpersoner på TAKO-senteret er ofte ute og holder kurs eller foreleser for forskjellige grupper. Våre spesialister blir jevnlig invitert til å holde kurs og forelesninger for tannhelsetjenesten. Forelesningsaktiviteten kan variere fra deltakelse i store fagseminarer til besøk hos små interessegrupper. Andre sjeldensentre benytter seg også av TAKO-senterets kompetanse ved kurs for brukere og deres familier. Fra 2016 arrangeres TAKO-dagene jevnlig. Dette er et seminar for fagpersoner som er i kontakt med personer som har en sjelden diagnose. Seminaret blir annonsert på våre nettsider, sendt ut til kontaktpersoner per e-post og omtalt på vår FB-side.

Fornøyde hospitanter på TAKO-senteret 
Fra venstre: Tannpleierne Torill F. Brendsdal
fra Florø Tannklinikk og Mary Jane Varpe fra
Svelgen og Bremanger Tannklinikk, er fornøyde
med hospiteringen ved TAKO-senteret

Hospitering
Vi tar imot kolleger som er spesielt interessert i de problemstillingene vi arbeider med. Personer med forskjellig yrkesbakgrunn innenfor det tverrfaglige teamet er velkommen til å hospitere hos oss. Veiledning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell er en av senterets primære oppgaver. De som besøker oss får god innsikt i vårt arbeid, og utvider sin kunnskap om behandling av pasienter med en sjelden diagnose. Hvis du ønsker å hospitere hos oss, tar du kontakt på e-post tako@tako.no. Vi vil gjerne vite hvilken bakgrunn du har, og hvorfor du ønsker å hospitere hos oss.

Fjernkonsultasjon
TAKO-senteret har blant annet gjennomført et pilotprosjekt på fjernkonsultasjon, sammen med tannklinikken UNN i Tromsø. Fjernkonsultasjonene foregikk ved hjelp av videokonferanseutstyr på klinikken i Tromsø og med et ekspertpanel fra TAKO-senteret som sitter i Oslo.Tromsø sender henvisningene til TAKO-senteret i god tid før konsultasjonene og vi trekker inn fagpersoner med rett kompetanse i forhold til problemstillingene.

Målsettingen er:

  • Diskutere og gi et kort- og langsiktig behandlingsforslag.
  • Veilede pasienter og kolleger
  • Oppfølgingskontroller lokalt på videokonferanse
  • Redusere kostnader ved at det blir færre reiser til Oslo
  • Bidra til å stille diagnose ved behov

På slutten av fjernkonsultasjonen gjøres en felles evaluering mellom deltakende fagfolk. TAKO-senteret lager en enkel evaluering med noen spørsmål til pasient og foresatte.

Kongresser og konferanser 
For et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, er det svært viktig å ha høyt kvalifisert ekspertise. Ansatte ved TAKO-senteret deltar på internasjonale kongresser for spesifikke diagnoser og odontologiske kongresser hvor vi presenterer klinisk virksomhet og forskning. Vi deltar også på samlinger hvor tverrfaglighet og samarbeid er proritert. På den måten får vi utvekslet erfaringer og bygget kompetanse.