Kontaktinformasjon

Lenker

Den norske Tannlegeforening (NTF)

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Helfo


Helsebiblioteket (sjeldne diagnoser)


Helsenorge.no (sjeldne diagnoser)

Jablonski's Multiple Congenital Anomaly/Mental Reatrdation Syndromes Database
at National Library of National Institutes of Health 
Database med over ca 2000 syndromer med mental retardasjon og medfødte kroppslige avvik. Gir en kortfattet beskrivelse med en relativt fyldig liste over referanse-litteratur.

Mun-H-Center

​​​Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS 

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE

National Organization for Rare Disorders NORD
Database for sjeldne medsinske tilstander. Søk i databasen for mer enn 1100 diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) 

Nevromuskulært kompetansesenter - NMK 

NAFKAM Nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling.

Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF

Norsk Tannpleierforening
NTpF skal arbeide for en bedring av tannpleiernes status og arbeidsvilkår i samarbeid med KFO. De skal bistå tannpleierne i deres faglige utvikling samt arbeide for et etter- og videreutdanningstilbud

Norsk Tannvern

Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
Fakultetet gir grunnutdanning for tannleger og tannpleiere. Spesial-/spesialistutdanning tilbys ferdigutdannende tannleger

Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Fakultetet gir grunnutdanning for tannleger og tannpleiere. Spesial-/spesialistutdanning tilbys ferdigutdannede tannleger

Odontologisk fakultet, Universitetet i Tromsø
Tannlegeutdanninga i Tromsø er et nytt, moderne og spennende studium. De første studentene begynte høsten 2004. Har du lyst til å bli tannlege så er du velkommen til Universitetet i Tromsø.

Odontologiske Institutionen, Jönköping

Odontologisk Videncenter Rigshospitalet, København


OMIM  
Online Mendelian Inheritance in Man. Database over menneskenes gener og genetiske sykdommer

Orphanet
Database for informasjon om sjeldne sykdommer og medikamenter for behandling av disse

Pasientreiser

Pårørendeinnvolvering og støtte - ny veileder fra Helsedirektoratet

Rarelink
Nordisk lenkesamling og kontaktordning for sjeldne medisinske tilstander

Retningslinjer for utredning og behandling av pasienter med kjeveleddsproblemer 2016

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner


Statens legemiddelverk

Senter for sjeldne diagnoser - SSD 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser är en handikapporganisation för människor som har sällsynta diagnoser och sjukdomar/funktionshinder, samt föreningar för de små och mindre kända handikappgrupperna

Sjelden.no (læringsportal om sjeldne diagnoser)


 Socialsstyrelsen kunnskapsdatabas om ovanliga diagnoser
En kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper är under uppbyggnad inom Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Med små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Syftet med databasen är att ge aktuell information om små och mindre kända handikappgrupper och om det stöd och den service som dessa grupper behöver

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Unge funksjonshemmede

Ågrenska

Who named it?
Biografisk database med medisinske eponymer dvs. hvem som ga navnet sitt til sykdommen, tilstanden eller syndromet. Databasen en laget av og vedlikeholdes av en nordmann, Ole Daniel Enersen i Oslo.