Prestetjenesten

Prestetjenesten har som hovedoppgave å tilby samtaler og kontakt med pasienter og pårørende og legge til rette for et veltilpasset gudstjeneste- og andaktsliv med sakramentforvaltning og forbønnstjeneste. Det gis sjelesorg og pastoral veiledning til pasienter og pårørende og undervisning, veiledning og støtte i det tverrfaglige miljø.

Hovedmål for prestetjenesten

Hovedmålet for prestetjenesten er nært knyttet til sykehusets overordnede visjon: «Helhet i menneskesynet, kompetanse og engasjement skaper vårt pionersykehus.» 

Les mer

Hvorfor sykehusprester?

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle pastoralkliniske arbeidet i helsesektoren. 

Les mer

Samtaletilbud - tro og livssyn

Sykehuset ønsker å gi en helhetlig omsorg til pasienter og pårørende. Livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom skal møtes med oppmerksomhet, kunnskap og respekt. 

Les mer

Pastoralklinisk utdanning

PKU er en meritterende etter- og videreutdanning i sjelesorg for prester og diakoner. Lovisenberg var det første sted i landet som innførte denne utdanningen tidlig på 50-tallet. 

Les mer

Om prestetjenesten

Lovisenberg Diakonale Sykehus har egen prestetjeneste. Prestene står til disposisjon både for pasienter og pårørende, inneliggende pasienter og dagpasienter. Sykehuset har også videreutdanning for prester; pastoralklinisk utdanning.

Les mer

Sykehuskirken

Kirken ligger i sykehusbygget på Lovisenberg, mellom Post 7 og Geriatrisk poliklinikk i sykehusets 3. etasje. Her holdes det gudstjenester hver søn- og helligdag, ellers er kirken alltid åpen. Første del av en serie med tekst og bilder fra kirkerommene våre.

Les mer

Lovisenberg bårekapell

Sykehusets bårekapell ligger som et eget bygg på nord-østsiden av sykehuset. Der forrettes bisettelser og båreandakter ved utkjøring. Kapellet har plass til ca 30. Alterveggen er en freske malt av Maria Vigeland med motivet "Himmelstigen".

Les mer

Hospicekapellet

I Hospice Lovisenbergs bygg for døgnavdelingen har det blitt skapt et vakkert kirkerom i samarbeid med Cath. Guldbergs eldresenter. Dette er andre del i en serie med tekst og bilder fra kirkerommene våre.

Les mer