Kontaktinformasjon

Sosionomtjenesten

Sosionomens hovedoppgave er under pasientens innleggelse å avdekke og løse psykososiale problemer i pasientens liv som måtte påvirke sykdomsutviklingen negativt.

Mennesker som rammes av sykdom får ofte behov for støtte og hjelp til å takle endringer i livet. Denne oppgaven løses i samarbeid med det tverrfaglige personalet i avdelingen.

Det er sentralt for sosionomens arbeid, at pasientens psykososiale problemer identifiseres på et tidlig tidspunkt i innleggelsesforløpet, slik at det kan etableres et samarbeid mellom sosionom og pasient.

Henvisninger skjer fra lege eller sykepleier direkte til oss eller fra postmøter/tverrfaglige møter. Dette gjøres i DIPS. Under innleggelsen og i forbindelse med utskriving etablerer sosionomen kontakt med familie og eksterne samarbeidspartnere som relaterer seg til problemstillinger i pasientens sosiale og økonomiske liv.

Eksempler på henvisninger er følgende:

 • Kreft/Hospice
 • Fattigdom
 • Rus- og alkoholmisbruk
 • UFB og langsiktige boligløsninger
 • Ensomhet
 • Vold og overgrep
 • Økonomiske problemer
 • Barns omsorgssituasjon
 • Krisesamtaler
 • Ulykke (forsikringssaker)
 • Informasjon om Lov om folketrygd og Lov om sosiale tjenester
 • Praktisk bistand/gjøremål
   

Sosionomene er tilknyttet teamet av tverrfaglig personale og underviser/leder pasientgrupper i sykdomskategorier som:

 • Kols/lungesykdom
 • Hjertesykdom
 • Hjerneslag
    

Leder Karin Schjerbeck
Sosionom Vilja Sofie Forsetlund
Sosionom Ragnhild Askheim