Kursdatoer Helse og arbeid

Kursdatoer Helse og arbeid høsten 2021
Kurs i regi av poliklinikk Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake) settes opp etter behov. Kursdatoer vil oppdateres fortløpende gjennom året. På grunn av koronapandemien er det krav til 1 meters avstand mellom deltakere på kurs og dermed blir også kapasiteten på kursene dårligere. Dette kan påvirke ventetiden på enkelte kurs.

De som søkes til kurs må ha en grad av helseproblemer som tilsier at de har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern. Deltakerne må være i målgruppen for Helse og arbeid.

Pris: kr 375,- pr gang inntil frikort er oppnådd (kr 2460,-). Betaling skjer via giro.

Bekymringmestring, neste kurs starter 27. oktober
Å bekymre seg er noe alle gjør. Bekymring er en indre dialog om mulige negative hendelser. Overdreven bekymring kan redusere livskvalitet og funksjon betydelig dersom man opplever lite kontroll over bekymringene og sjelden har fri fra dem. Dette kurset er for deg som opplever at du bekymrer deg for mye. Kurset gir deltakerne kunnskap om bekymringer generelt, og konkrete verktøy de selv kan bruke for å utfordre sine egne bekymringer.

Hver onsdag kl 1430-1545 i åtte uker.

Full panikk, neste kurs starter 27. september, neste deretter i oktober
Dette kurset hjelper deg å forstå hva som utvikler panikkangst, hvordan den opprettholdes, og hva man kan gjøre for å redusere panikkangst. En viktig del av kurset er å kunstig fremprovosere angstliknende symptomer (eksponering), for å kunne arbeide aktivt og intensivt med reduksjon av sensitivitet for kroppssignal og feiltolkning av disse, i gruppe og alene. Dette er et intensivt fem dagers kurs der du får kunnskap, veiledning og konkrete råd, parallelt med at vi legger inn så mye behandling (eksponering) som mulig i gruppetimene.

Hver dag i 1 uke samt oppfølging. Hver samling varer i 1t og 15 min.

Helseangst, neste kurs starter 12. oktober
Dette kurset er utarbeidet for deg som i stor grad bekymrer deg for din helsetilstand og å bli rammet av alvorlig sykdom. Det er helt normalt å i perioder bekymre seg for egen helse og alvorlig sykdom og lidelse. For noen kan imidlertid bekymringen bli et fastlåst mønster, og utvikle seg til overdreven helseangst som ikke samsvarer med ens fysiske helsetilstand. Helseangst innebærer ofte unngåelse og/eller sjekking og overvåking av kroppslige symptomer som kan varsle sykdom. Mange har også hyppige legevisitter uten at det har blitt avdekket sykdom.

Hver dag i 1 uke, og 3 oppfølgingsganger. Hver samling varer i 1t og 15 min.

Kunsten å mestre stress i arbeid, løpende opptak og oppstart 
Jobbrelaterte helseplager kan utløses som følge av mange årsaker, blant annet tung arbeids-belastning, vansker med å sette grenser for seg selv og arbeidskonflikter. Slikt stress resulterer ofte i negative følelser, opplevelse av å være sliten og utbrent, redusert livskvalitet og økt sårbarhet for å utvikle andre psykiske lidelser som angst og depresjon. Kurset er egnet både ved utbrenthet, som forebyggende for sykefravær og for å hjelpe personer som er helt eller delvis sykemeldt tilbake i arbeidet.

Flere mulige tidspunkt mandag til onsdag fra kl 1615. Ukentlig i 13 uker. Hver samling varer 1t og 15 min.

MBCT (mindfulness for forebygging av depresjon), neste kurs starter 2. november
Mindfulness Basert Kognitiv Terapi (MBCT) er et 8-ukers mestringsprogram for å forebygge depresjonsperioder. Effekten av MBCT-kurs er veldokumentert gjennom forskning og synes å være spesielt godt egnet for deg som har hatt flere tidligere perioder med depresjon. Forskningen viser at risikoen for tilbakefall synker etter deltagelse i kurset. Kurset er praktisk orientert og legger mindre vekt på teori.

Hver tirsdag kl 0900, ukentlig i 9 uker, med mulighet for oppfølging. Hver samling varer i 2t.

MBSR (mindfulnessbasert stressreduksjon), neste kurs starter 5. november
Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) er et 8-ukers stressmestringsprogram. Effekten av MBSR-kurs er veldokumentert gjennom forskning. Forskningen viser reduksjon i symptomer på angst- og stressplager. Kurset er praktisk orientert og legger mindre vekt på teori. Programmet forutsetter egenaktivitet mellom samlingene, ca. 45 min. daglig. Dette er sentralt for å få fullt utbytte av kurset.

Hver fredag kl 1230, ukentlig i 8 uker. Hver samling varer i 2t og 30 min. Et heldagsseminar arrangeres pr kurs.

Mindfulnessgruppe, løpende opptak
Hensikten med Mindfulnessgruppen er å lære selvhjelpsteknikker for å forbedre livskvalitet i hverdagen. Teknikkene er pusteteknikker, kroppsbevissthet gjennom bevegelser og enkel yoga, avslapning og enkel meditasjon. Gruppen kan passe for personer med forskjellige typer plager. Fokus er på tilstedeværelse, bevisst oppmerksomhet, mestring av symptomer samt det å dempe kronisk forhøyet stressreaksjon.

Ulike tider mandag, tirsdag og onsdag fra kl 1600. Ukentlig gruppe. Hver samling varer i 1t.

Mestring av sosial angst, neste kurs 12. oktober
Dette kurset er for deg som har sosial angst. Sosial angst dreier seg i all vesentlighet om frykten for å dumme seg ut framfor andre og dermed bli bedømt negativt. Kurset er basert på en kognitiv tilnærming til behandling av sosial angst, en av de best dokumenterte tilnærminger til denne type problematikk. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å identifisere og endre tankemønster og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker sosial angst. 

2 ganger i uken over 5 uker (10 kursganger), med mulighet for oppfølging. Hver samling varer i 1t og 15 min.

Veier ut av depresjon (dagtid), neste kurs starter i 2. november
Kurset er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne, både privat og på jobb. Depresjon har mange mulige symptomer, men gjennomgående oppleves det som å ha for lite livsgnist, glede, energi og optimisme. Deltakerne får opplæring og trening i bruk av metoder og teknikker for å bli kjent med og endre følelser, reaksjoner, tanker og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker depresjon. I dette kurset introduserer vi en rekke metoder for å hjelpe hjernen og kroppen å gi slipp på tyngden som holder tilbake din naturlige vitalitet, glede, overskudd og energi.

Ukentlig på tirsdager kl 1200-1315 i 9 uker, og mulighet for ettersamtale.