Kontaktinformasjon

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid.

Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon samt et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp.

Det er hittil utviklet sju pakkeforløp innen psykisk helse og rus. To av disse er aktuelle for pasienter innlagt ved Klinikk for psykisk helsevern:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

 

Du kan lese mer om pakkeforløpene på nettsiden til Helsedirektoratet.

 

Forløpskoordinator

Forløpskoordinatorene skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Ved Klinikk for psykisk helsevern er det gruppeleder ved de ulike sengepostene som er forløpskoordinator.

Klikk her for telefonliste til sengepostene; be om å snakke med gruppeleder.