Kontaktinformasjon

Litteraturliste

Publikasjoner fra Hospice Lovisenberg

Forskningsartikler

 
Lerdal, A., Slåtten, K., Saghaug, E., Grov, E. K., Normann, A. P., Lee, K. A., ... & Gay, C. L. (2016). Sleep among bereaved caregivers of patients admitted to hospice: a 1-year longitudinal pilot study. BMJ open, 6(1)

Lerdal A, Gay CL, Saghaug E, Gautvik K, Grov EK, Normann A, Slaaen J. Slåtten K, Tallang OU og Lee KA. Sleep in family caregivers of patients admitted to hospice: A pilot study. Palliative Support Care 2013;1-6 2.

Fagartikler

 
Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin:

 
Carlsen, B. Når sorgen setter seg i kroppen. Omsorg nr 2/2014. Fagbokforlaget. Bergen 2014.

Mangersnes SB. Veiledningsprosjektet mellom prestetjenesten ved Hospice Lovisenberg/LDS og Sykehjemsetaten ved prosjektet ”Som ringer i vann” i Oslo kommune. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin. nr 2/2013. Fagbokforlaget.

Sætre LF. Samhandling og palliasjon: Presentasjon av prosjektet ”Utvidet lindrende team”. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2013. Fagbokforlaget.

Sundal T og Monsen RE. Som ringer i vann. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2013. Fagbokforlaget.

Amundsen, IV og Carlsen B. Uro i palliativ fase – fysioterapeutens tilnærming. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2012. Fagbokforlaget.

Normann, AP. Blodpropp og kreftsykdommer – en gjennomgang. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2012. Fagbokforlaget.

Sundal, TE. Munnstell til alvorlig syke og døende. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2012. Fagbokforlaget.

Grevbo, TJS og Normann, AP. Utvikling av fokusverdier ved et hospice. Metodevalg, prosesser og resultat. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 3/2010. Fagbokforlaget.

Grevbo, TJS. «Viskingar och rop» - Åndelige utfordringer innenfor palliasjon. Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2008. Fagbokforlaget.

Knudsen, T og Normann, AP. «Men slutter han å spise, dør han jo». Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 3/2007. Fagbokforlaget.

Carlenius, S. «Scener fra en nattevakt på Hospice». Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 1/2004. Fagbokforlaget.

Jørgensen(Karlstad), S. «Hospice Lovisenberg feirer 10-års jubileum». Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2/2004.

Jenssen, U. «Hospice Lovisenberg – et ressurssenter for pasienter med kronisk, langtkommet kreftsykdom». Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 4/2002. Fagbokforlaget.

Jørgensen(Karlstad), S. «Erfaringer med etterlattegrupper på Hospice Lovisenberg». Omsorg, Norsk tidsskrift for palliativ medisin, nr 4/2002.

Sykepleien:

 
Dahl, M og Sørbye, LW. «Palliativ behandling – Hospice Lovisenberg». Tidsskriftet Sykepleiene nr 13/2003.

Fysioterapeuten:

 
Amundsen, IV og Carlsen B. Lindring av uro i palliativ fase av kreftsykdom. Fysioterapeuten 9/2012. 3.

Fagbøker

 
Carlenius, Susanne: Omsorg ved livets slutt. Møter med pasienter og pårørende. Fagbokforlaget 2008.

Carlenius, Susanne: "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal". I "Lidelse og omsorg ved livets slutt" red. Anne Bente Hadland og Magadalene Thomassen. St. Olav Forlag 2003.

Grevbo, Tor Johan: "Guds masker i sjelesorgen. Hvordan forholde seg til det guddommelige maskespill teoretisk og praktisk". Skriftserien KOINONIA 5/2003 Institutt for sjelesorg, Vikersund.

Dahl, Marianne: «Å arbeide med døende». I «Møte mellom pasient og sykepleier». Ida Torunn Bjørk (red.) m. fl. Gyldendal akademisk 2002

Myhre, Sigrunn: "Sykepleieutfordringer ved kreft i endokrine organer". I "Kreftsykepleie" red. Anne Marie Reitan og Tore Schjølberg, Akribe Forlag 2000 4.

Festskrift

 
Festskrift Hospice Lovisenberg – Senter for Lindring og Livshjelp. 20 års jubileum 2014 – unik kompetanse og modig nærvær. Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hospice Lovisenberg: Palliativ omsorg og behandling – refleksjon i et ti – års perspektiv. Kompendium utgitt i forbindelse med Hospice Lovisenbergs 10-års jubileum september 2004 5.

Masteroppgaver

 
Slaaen, Joran og Karlsen, Bente AG. «Ledelse; makt og mening – Anita Krohn Traaseth – lederen som våger». Prosjektoppgaven Executive Master of Mangement, BI, Oslo, 2016.

Monsen, RE. «Munntørrhet hos palliative pasienter – en randomisert kontrollert pilot studie i en hospiceenhet», Masteroppgave i sykepleievitenskap, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, 2016.

Mangersnes SB., «Mot til forandring. Sjelesorgrelasjonen som arena for forandring». Masteroppgave i klinisk sjelesorg. Det teologiske Menighetsfakultet Oslo 2014

Strand E O., «Tegn på liv». Masteroppgave i helsefagvitenskap. Institutt for helse og samfunn. Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 2014 (http://www.duo.uio.no)

Baklund B.» Det er jo jeg som har nervene vet du». Kvinners beskrivelse av hvordan prostatakreft påvirker hverdagen og relasjonen til ektefellen. Masteroppgave i klinisk helsearbeid – palliasjon. Høgskolen i Buskerud 2013

Pedersen, G (2006),” Sykepleieres erfaringer fra arbeid med alvorlig syke og døende pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn i hjemmesykepleien”. Masteroppgave i helsefagvitenskap. Universitetet i Oslo seksjon for helsefag 2006

Trier, E. L. (2006). ”Stell av døende – en beskrivelse og utforskning av sykepleieerfaringer fra et hospice”. Hovedfagsoppgave i helsefag, Universitetet i Oslo, seksjon for helsefag 2006

Karlsen, S (2005). ”A bit of heaven for the few?” Hospice Lovisenberg – et historisk tilbakeblikk. Masteroppgave i profesjonsetikk og diakoni, Universitetet i Oslo, det teologiske fakultet 2005

Dahl, M. (2003). "Hospice mellom omsorgsrasjonalitet og formålsrasjonalitet". Hovedfagsoppgave i diakoni, Universitet i Oslo, det teologisk fakultet 2003 6.

Hefter/brosjyrer

 
Nygaard, U. V., Strand, E. (2014). Glimt fra Hospice Lovisenberg.

Møller, K., Moen, K. (2014). Matlyst – Motiverende oppskrifter.

Ottesen, S. Normann, A. (2007).”Kreft og fordøyelsesplager”, utgitt av Kreftforeningen.

Alhaug, J. Knudsen, T.(2003). Råd og tips til deg som spiser lite.   

Filmer fra Hospice Lovisenberg

 
5 korte undervisningsfilmer: Det gode stellet. Den gode samtalen. Den gode samtalen- pårørende. Smertelindring. Munnstell. Publisert: Fabel & Fakta 2015

«Hospice Lovisenberg». Publisert: Fabel & Fakta, 2007.

«Et sted å leve». Pubisert: Fabel & Fakta,1999