Kontaktinformasjon

Debattmøte om palliativt arbeid

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo universitetssykehus inviterte til åpent møte for å diskutere hvordan palliasjonstilbudet til alvorlig syke og døende kan bedres.

Administrerende direktør ved Lovisenberg Sykehus, Tone Ikdahl, mener debatten kommer på et gunstig tidspunkt. –Pasientene opplever at det er et gap mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hvis vi skal lykkes med pasientforløpene må vi forstå at vi har et felles ansvar ovenfor pasientene.

Debattmøtet ble arrangert i forbindelse med overrekkelsen av palliasjonsutredningen NOU 2017:16 som statsråden mottok like før jul. Utvalgsleder Stein Kaasa fremla en kort oppsummering av dagens palliative tilbud og belyste hvordan palliasjonstilbudet kan styrkes på lokalt og nasjonalt nivå.- Vi trenger et større fokus på pasientsentrert tilnærming. Det betyr at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ha kunnskap om selve sykdommen og hvordan vi på best mulig måte kan behandle sykdommen, men vi må også ha kunnskap om pasienten som har sykdommen. Utfordringen er å sy sammen en helsetjeneste som kan håndtere dette samtidig.

Trene på den vanskelige samtalen

Et gjennomgående tema i paneldebatten var også kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter. Leder av Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst, Jon Håvard Loge, påpekte at Norge scorer lavt på informasjonsformidling og pasientinvolvering. – Forskning viser at leger kan få bedre kommunikasjonsferdigheter hvis de trener på dette. Forhåndssamtaler skal ikke være en personlig sak mellom pasient og lege, men bør standardiseres og dokumenteres i journalen. 

Styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten

Flere av paneldeltakerne påpekte også viktigheten av å styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. – Vi har adressert i NOU-en at sykehusene ikke kan gjøre alt. Det betyr at kommunene vil få en sentral rolle i å levere tjenestetilbud til palliative pasienter på døgnbasis, sier utvalgsleder Stein Kaasa. Leder for Helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, James Stove Lorentzen, mener tematikken som ble belyst under gårsdagens møte bør spilles inn til sittende byråd. – Jeg ble veldig inspirert og er allerede i gang med å utfordre sittende byråd til å redegjøre for gjeldende status, og hva vi konkret har tenkt å igangsette videre for å styrke tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende i vår kommune.

Les mer om NOU 2017:16 i Dagens medisin.

Skrevet av Sandra Dale og Ragnhild Monsen.

Til fullsatt sal diskuterte paneldeltakerne hvordan vi kan bedre palliasjonstilbudet til alvorlig syke og døende (fra venstre Jon Håvard Loge, Joran Slaaen, Giske Karina Jægtnes, James Stove Lorentzen, Olaug Vervik Bollestad, Stein Kaasa og Remi Andersen)

 

James Stove Lorentzen, Olaug Vervik Bollestad og Stein Kaasa

 

Anne Kari Eid og Steen Schneider

Publisert 5/1/2018.