Kontaktinformasjon

Hospice Lovisenberg Døgnenhet

Døgnenheten er et tilbud til pasienter med alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling, pleie og omsorg.

Enheten har 12 enerom, og er primært et tilbud for pasienter over 18 år i helseregion Sør-Øst. Vi tilbyr en til to ukers opphold.

Kriterier for inntak

Pasienter med komplekse behov for lindrende behandling, pleie og omsorg. Palliative pasienter med behov for avansert helhetlig smerte- og symptomlindring og oppfølging av pårørende. Pasienter søkes fra helsepersonell og det bør følge med oppdaterte legeopplysninger.

Tilbud til pasienter

Oppholdet skal være målrettet og tidsavgrenset. En del av pasientene avslutter livet sitt på døgnenheten. Vi ønsker å bidra til at de siste dagene blir best mulig for den enkelte pasient og deres pårørende.

Tilbud til pårørende

Vi tilbyr individuelle samtaler/familiesamtaler og oppfølging til pårørende.

Tilbud til etterlatte

Vi tilbyr både en individuell ettersamtale og månedlig etterlattegruppe. Invitasjon til disse sendes ut 4-6 uker etter dødsfall.

Hvordan søke pasienter til døgnenheten?

Døgnposten har eget inntaksteam. Det er inntaksmøte når det er ledig plass i avdelingen. Se søknadsskjema. Vi har ikke ventelister, men tildeler ledige plasser fortløpende etter en behovsvurdering.

Avdelingssykepleier: Bente Westad
Ledende sykepleier: Oddveig Tallang
Telefon: 23 22 51 50

Beliggenhet: Geitmyrsveien 45B (Gul/rød murblokk).