Kontaktinformasjon

Den 7. Nordiske Hospicekonferansen 2017

Konferansen ble arrangert 20.-22. sept. i Gamle Logen i Oslo. Årets tema var grenser: Hvordan leve når døden nærmer seg – hva tilbyr vi og hva tillater vi.

Arrangementet er et samarbeid mellom diakonale institusjoner i Norge, Sverige og Danmark.

Man ønsket å belyse dilemmaer og utfordringer relatert til behandlingsintensitet, begrensning og muligheter i arbeidet med palliative pasienter. Ulike faggrupper opplever ulike utfordringer med de beslutningene som tas i samråd med pasient eller på tross av pasientens/pårørendes ønsker i en palliativ fase, og dette tema ble belyst gjennom tre intense dager i Gamle Logen. Det var rundt 160 deltagere og et variert program rundt den røde tråden: Når er livsforlengende behandling godt og nyttig for den syke og familien, og når fører mere behandling til mere lidelse og forstyrrer den siste levetiden. Konferansen ble åpnet av Tone Ikdahl, administrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun trakk frem erfaringer fra nylig avdøde professor i sosialmedisin Per Fugelli, som beskrev hvor problematisk mangel på kontinuitet i legetjenesten er for kreftpasientene. Ikdahl som selv er onkolog fremholdt at mangelen på kontinuitet er en av de store utfordringene når man skal komme frem til gode beslutninger.

Dette var også et av hovedpoengene i det innlegget som kanskje gjorde størst inntrykk på forsamlingen: Pasient Helene Stub, som i en videosamtale med overlege Janicke Bjercke på Hospice Lovisenberg, uttrykte at hun tålte alvorlige bivirkninger, for henne var det «bedre å leve enn å være død». Helene Stub snakket om redselen for å bli overkjørt av legen, og understreket hvor viktig det er at man kjenner hverandre og har tillit til hverandre når de vanskelige beslutningene om å fortsette eller avslutte behandling i livets siste fase skal tas.

Hovedgjest på konferansen var professor David Clark, forvalter av arkivet etter Dame Cicely Saunders og nestoren innenfor forskning på palliasjon i Europa. Blant innledere ellers var sykepleiere, leger, prester og en filosof, både Norge Sverige og Danmark var representert.

En fin blanding av kliniske eksempler og teoretiske bidrag som både beskrev situasjonen vi er i nå, dilemmaene, men også pekte på noen veier videre.

Klikk her for å se foredragene

 Administrerende direktør Tone Ikdahl åpner konferansen

 Joran Slaaen

Hovedforedragsholder prof. David Clark 

Sofia Morberg Jämterud, foredragsholder

Tuva Sandsdalen

Ole Råkjær og Joran Slaaen

Paneldebatt ledet av Marianne Dahl

Hanne Monberg og Jette Riis ledet oss gjennom konferansen

Åse Marit Tveiten og Aud Irene Svartvasmo, fra arrangementkomiteen

Lotte Mørk

Bo Snedker Bomann, foredragsholder

Festmiddag på Diakonhjemmet