Kontaktinformasjon

Utvidelser på Lovisenberg

Nybygg på til sammen 18.000 m2 er under oppføring på Lovisenberg. Sammen med ombygginger av eksisterende lokaler vil det gi en kapasitetsøkning på ca. 70 sykehussenger.

Ved behov er det mulig å øke med ytterligere ca. 120 sengeplasser i et tredje nybygg. Befolkningsvekst og utvidete oppgaver skaper behov for nye og større lokaler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Nybyggene vil gi mer samlede lokaler og økt kapasitet. Ved behov er det mulig å øke kapasiteten ytterligere med ca. 120 sengeplasser i et tredje nybygg. 

Første nybygg er nå ferdigstilt, med moderne lokaler for pasientopplæring, undervisning og forskning, som er viktige satsningsområder for sykehuset. Det er også nytt auditorium og kontorplasser. Dette frigjør samtidig plass i hovedbygget til indremedisinske- og kirurgiske sengeplasser og poliklinikker.

Det andre nybygget sluttføres i 2018, og vil samle alle sykehusets døgnplasser for psykisk helsevern. I dag drives denne virksomheten på flere ulike adresser i Oslo, i til dels nedslitte lokaler. Samlokaliseringen på Lovisenbergområdet vil gi pasientgruppen et løft, med et mer fleksibelt og bredt behandlingstilbud innenfor et større fagmiljø, og nærhet til de somatiske enhetene på sykehuset, med helhetlig behandlingstilbud. I tillegg vil et nytt bygg i seg selv kunne bidra til en bedre behandling og opplevelse for pasientene. Bygget gir også god kapasitet til å utvide sykehusets ansvarsområde innen psykisk helsevern.

Etter 2018 overtar kirurgi og indremedisin hele den eksisterende sykehusbygningen, noe som gir rom for en betydelig økning av tilbudet også innen somatikk.

Sammen vil disse prosjektene gi pasienter, pårørende og ansatte et betydelig løft og flere nye muligheter i fremtiden. 

Bygningene knyttes sammen med en gangvei i kulvert under parkeringsplassen, og det vil i anleggsperioden dessverre være reduserte parkeringsmuligheter, slik at alle som har mulighet oppfordres til å reise kollektivt.

Prospekt over nybygg planlagt ved LDS, 2015