Kontaktinformasjon

Møte om tarmsykdom på Lovisenberg

22/1 arrangerte Unger-Vetlesens institutt møte om IBSEN III - Inflammatorisk tarmsykdom i SørØst-Norge.

IBSEN III-prosjektet er en stor, populasjonsbasert, observasjonell og prospektiv studie som er designet for å besvare sentrale spørsmål om forekomst, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Fra kl. 16:00 var det åpent hus på Unger Vetlesens Institutt (en etasje over Rikke Nissens Auditorium) for de som hadde lyst til å se hvor og hvordan alle fecesprøvene tas imot.

Tusen takk til Ferring og Tillotts som bidro med organisering av møtet.

Program:

17.00 Velkommen v/Styringsgruppen

17.05 Erfaringer fra SWIBREG og SIC-IBD, Jonas Halfvarsson, Örebro Universitetssykehus

17.35 Oppsummering IBSEN III 2017-2018:  Preliminære resultater fra første 2 års inklusjon v/Vendel, Status Avføringsprøver Lovisenberg v/Jennifer, Praktiske tips og triks v/ Elisabeth

18.10 Kaffe og benstrekk

18.25 Prosjekter og stipendiater:  Charlotte - Epidemiologi,  Svend – Pediatri,  Ingunn - Symptom clusters,  Gert - HRQoL,  Aida – MR-tynntarm, Heidi - Oral mikrobiota, Marte - NORDTREAT, Randi - «Helt sjef!»

19.25 Publikasjonsplan

Inflammatory Bowel Disease of South-Eastern Norway – IBSEN III-studien

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er kroniske betennelsessykdommer i tarmen som går under samlebetegnelsen inflammatoriske tarmsykdommer. Det ser ut som forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom er klart økende, uten at vi kan forklare hvorfor. Sykdommene rammer oftest ungdom og unge voksne – som må leve med en kronisk tilbakevendende sykdom preget av smertefulle og tabubelagte symptomer resten av livet. De vanligste symptomene er magesmerter, blodig diare og problemer med å holde på avføringen. Utmattethet og lav blodprosent er vanlige følger. Noen må opereres og fjerne deler av tarmen. Sykdommen kan svinge mye i intensitet og det er vanskelig å forutsi hvordan den utvikler seg hos den enkelte.

IBSEN III er en pågående populasjonsbasert observasjonsstudie som inkluderer alle pasienter med nydiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom i Helse Sør-Østs (HSØ) opptaksområde i perioden 2017-2019. Ved hvert sykehus i Helse SørØst er det lokale leger og sykepleiere som bidrar til inklusjon og oppfølgning. Kohorten følges prospektivt og det er planlagt oppfølgning etter 1 og 5 år. Kliniske, demografiske, endoskopiske og pasientrapporterte data registreres. Det tas blodprøver, vevsprøver og avføringsprøver til biobank. Hovedformålet med studien er å finne diagnostiske, prognostiske og prediktive faktorer ved inflammatorisk tarmsykdom, slik at behandling og oppfølgning i fremtiden kan skreddersys til den enkelte pasient.

Initiativtaker og prosjektleder for studien er overlege og forsker Marte Lie Høivik, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. Studien er organisert med en styringsgruppe (Marte Lie Høivik, Vendel Kristensen, Randi Opheim, Petr Ricanek, Gert Huppertz-Hauss, Gøri Perminov, Trond Espen Detlie), samt egne arbeidsgrupper for 1) epidemiologi og helseøkonomi, 2) pediatrisk IBD, 3) mikrobiota, immunologi, genetikk og epigenetikk, 4) radiologi, 5) kosthold og 6) pasientrapporterte endepunkt (PROM). Du kan lese mer om studien på hjemmesiden:
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/projects/ibsen-inflammatory-bowel-disease/

Lovisenberg Diakonale Sykehus har vært med på planleggingen av studien helt fra begynnelsen. Klinikk for Medisin inviterer alle sine nydiagnostiserte pasienter med inflammatorisk tarmsykdom til å være med i studien. Overlege og forsker Vendel Kristensen, nå avdelingsleder ved Unger-Vetlesens institutt, har vært sentral i planleggingen og gjennomføringen av studien. Unger-Vetlesens institutt tar imot og systematiserer og fordeler innsendte avføringsprøver og vil være ansvarlig for analyser av calprotectin (et betennelsesprotein i avføringen) som skal gjøres i forbindelse med studien. Med utgangspunkt i disse analysene vil vi planlegge minst et doktorgradsprosjekt utgående fra Unger-Vetlesens institutt.

Du kan se videoopptak av møtet her

Jonas Halfvarsson, Örebro Universitetssykehus.
 
Avdelingsleder UVI Vendel Kristensen, Lovisenberg/Oslo universitetssykehus.
 
Bioingeniør Jennifer T. Fiennes UVI Lovisenberg.
 
 Studiesykepleier Elisabeth Finnes, Oslo universitetssykehus.
 
 Prosjektleder for Ibsen III, overlege Marte Lie Høivik, Oslo universitetssykehus.
 
PhD stipendiat Charlotte Lund, Oslo universitetssykehus.
  
PhD stipendiat Svend Andersen, Sykehuset i Vestfold. 
 
Sykepleier og høgskolelektor Ingunn Johansen, Høgskolen i Østfold.
  
 Overlege Gert Huppert-Hauss, STHF Skien.
 
 Radiolog Aida Kapic Lunder, Ahus.
 
Overlege Heidi Cecilie Villmones, Sykehuset i Vestfold.
 
1. amanuensis Randi Oppheim, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.