Kontaktinformasjon

H.K.H. Kronprinsessen på besøk

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltok på åpningsmarkeringen av sykehusets nybygg for psykisk helsevern onsdag 31. januar. Helseminister Bent Høie holdt åpningstale.

- Dere har lagt til rette for behandling av mennesker, ikke sykdommer, sa helseminister Bent Høie i åpningstalen.

Nybygg på til sammen 18.000 m2 er nå åpnet på Lovisenberg. Nybygget samler alle sykehusets døgnplasser for psykisk helse. Frem til i dag har denne virksomheten blitt drevet på flere ulike adresser i Oslo, i til dels nedslitte lokaler. Samlokaliseringen på Lovisenbergområdet gir pasientgruppen et løft, med et mer fleksibelt og bredt behandlingstilbud innenfor et større fagmiljø, og nærhet til de somatiske enhetene på sykehuset, med et mer helhetlig behandlingstilbud. I tillegg vil et nytt bygg i seg selv kunne bidra til en bedre behandling og opplevelse for pasientene. Bygget gir også god kapasitet til å utvide sykehusets ansvarsområde innen psykisk helsevern.

Tidligere ekspansjon

Første nybygg ble ferdigstilt i 2016, med moderne lokaler for pasientopplæring, undervisning og forskning, som er viktige satsningsområder for sykehuset. Det er også nytt auditorium og kontorplasser. Dette frigjør samtidig plass i hovedbygget til indremedisinske- og kirurgiske sengeplasser og poliklinikker.

Kan øke mer

Ved behov er det mulig å øke med ytterligere ca. 120 sengeplasser i et tredje nybygg. Befolkningsvekst og utvidete oppgaver skaper behov for nye og større lokaler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Nybyggene vil gi mer samlede lokaler og økt kapasitet. 

Mer effektiv drift i eksisterende lokaler

Kirurgi og indremedisin overtar den eksisterende sykehusbygningen i Lovisenberggt. 17, noe som gir rom for en betydelig økning av tilbudet også innen somatikk.

Sammen vil disse prosjektene gi pasienter, pårørende og ansatte et betydelig løft og flere nye muligheter i fremtiden. 

Les mer om åpningen på kongehuset.no

Les mer om åpningen i Dagens Medisin

Les mer om åpningen hos NRK

Les mer om åpningen i Byggindustrien

Les helseminister Bent Høies tale her