Kontaktinformasjon

eHelse pilotstudie ved LDS

LDS tar sikte på å redusere behovet for reinnleggelse av pasienter med bipolar lidelse, ved å ta i bruk løsningen Monsenso mHealth.

Studien går ut på å benytte IT-løsningen Monsenso mHealth som støtte for tidligintervensjon.

Lovisenberg DPS har sterkt fokus på høy kvalitet i pasientbehandling. Ved å benytte BipolarApp skjer mer av behandling sammen med pasienten. Pasienten medvirker ved å levere data og får muligheten til å påvirke videre behandlingsforløp. Bruken av app gir data i sanntid. Dataene er presis informasjon og gir behandler mulighet til intervenere raskt. For pasienten gir bruken mulighet til økt sykdomsforståelse. Det tas særlig hensyn til de etiske sidene ved bruk av app, slik at pasientens integritet ivaretas.

Bruk av denne appen er en form for psykoedukasjon som øker mulighet for pasientens medvirkning og fremskaffer for behandler raskt viktig informasjon. 

Bruk av app i behandlingsøyemed kan passe for mange pasientgrupper. Lovisenberg DPS har valgt å prøve ut overfor pasienter med bipolare lidelser først for å høste erfaringer. Etter evaluering vil vi ta stilling til å utvide muligheten for andre pasientgrupper med alvorlige og moderate psykiske lidelser. Pasienten vil ved å medvirke og levere data få mer innsikt og gjennom intervensjoner muliggjøres større medvirkning og ansvar for egen situasjon og behandling.

Gruppen bipolare pasienter får tilbud om samtaleterapi/psykoedukasjon, medikamentell behandling, kognitiv atferdsterapi, påørendearbeid, integrert rusbehandling og IPS (gjennom tilrettelagte tiltak mulig til å komme i arbeid).

Bruk av app gir informasjon i sanntid. Dataene har høy klinisk anvendbarhet og det er mulig å raskt intervenere i behandlingsøyemed. Pasienten deltar aktivt i egen behandling. 

Se også pressemelding fra Monsenso