Kontaktinformasjon

Besøk fra Russland

Lovisenberg Diakonale Sykehus fikk besøk av våre russiske samarbeidspartnere torsdag og fredag 13. og 14. september.

Arild Aamodt
 
Petr Preobrazhenskii
 
Andrey Kochish
 
Olga Shiryaeva
 
 
Inna Gaydukova
 
 
Bjørn Magne Eggen
  
Sykehusapoteket
 
Norsk revmatikerforbund
 
Post 2
 
Post 6
 
 
 

Vi tok imot fire ortopeder, to revmatologer og en farmasøyt fra det største ortopediske sykehuset i Vest-Russland, Russian Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics named after R.R. Vreden. Det var flere avdelinger ved sykehuset som fikk besøk og det ble møter med ansatte, samt med sykehusets brukerutvalg og Norsk Revmatikerforbund. Besøket inngår i prosjektet: Exploring safety and patient-centered treatment and care in patients admitted to orthopedic hospitals. Prosjektet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og er et samarbeid mellom Lovisenberg sykehus, Norsk Revmatikerforbund og Universitetet.

I tillegg til pasientbehandling utdanner sykehuset en stor andel av ortopedene i Russland og driver aktiv forskning og kunnskapsutvikling. Lovisenberg etablerte samarbeid med sykehuset i St. Petersburg for fire år siden. Samarbeidet fungerer svært bra. Innen flere vanlige proteseoperasjoner gjennomfører LDS flest i Norge sammenliknet med andre sykehus i Norge. Samarbeidet med det store russiske sykehuset innen kunnskap og kompetanseutvikling er svært interessant for LDS.

Her får du et kort innblikk fra dagene:

Torsdag 13. september

Etter velkomst fra Anners Lerdal og presentasjonen av deltakere har vi hatt følgende program:

Arild Aamodt
Presenterte avdelingen for ortopedi ved Lovisenberg sykehus. Han viste til at avdelingen har omfattende erfaring og kompetanse innen artroskopisk kirurgi (kikkehullsteknikk). Videre at det utdannes spesialister innen ortopedi.
Innen skulderlidelser og protesekirurgien har avdelingen over mange år hatt en bevist satsing for å utvikle en særlig kompetanse og kvalitet. Sykehuset kan vise til meget gode resultater ut fra rapportene som kommer fra Nasjonalt Register for Leddproteser. Aamodt viste også til eget kvalitetsregister som avdelingen har bygget opp og som til enhver tid overvåker kvaliteten på pasientbehandlingen og sikrer at de gode resultatene som sykehuset har hatt gjennom flere år vedvarer over tid.

Petr Preobrazhenskii
«Knee function and quality of life improvement after two-stage revision in patients with the infection after primary total knee arthroplasty». Presenterte kneets funksjon og forbedring av livskvalitet etter protesekirurgi.

Andrey Kochish
« Preliminary analysis of factors influencing on the efficacy of the first stage surgery in patients with the infection after total hip arthroplasty. Viste til hvordan pasienter klassifiseres mens de opereres og for å analysere infeksjoner etter hoftekirurgi. Det er en høy andel av infeksjoner etter hofteoperasjoner i Russland.

Olga Shiryaeva
“Patient safety in hospital – ideas for further cooperation”
Olgas presentasjon gjaldt Nasjonalt pasientsikkerhetsprogrammet i Norge og hvordan programmet implementeres på sykehuset. Hun fortalte også om hennes idee for samarbeid med Russland – å gjennomføre pasientsikkerhetskulturundersøkelse på Vreden og Mechnikov University and City Hospital N25. Sykehuset viste et ønske om en silk undersøkelse. Det søkes om midler til videre samarbeid. og Anners skal søke penger til videre samarbeid.

Inna Gaydukova
«Interrelation between patients and physicians»
Inna er leder av en brukerorganisasjon i Moskva og fremhevet at hver enkelt pasient får et godt tilbud for å kunne gjennomføre tilpasset behandling. Hun snakket også om riktig kommunikasjon mellom pasient og behandler og viktigheten i dette. Videre at arbeidet med barn er svært viktig.

Bjørn Magne Eggen
“Program for reducing the use of antibiotics in hospitals”
Bjørn Magne ga et veldig godt innblikk i sykehusets historie og dagens perspektiver. Han formidlet videre sykehusets målsettinger om å få ned antibiotikabruk innen 2020.

Hanne Sandberg / farmasøyt
Veldig interessant innlegg av Hanne Sandberg som ga innblikk til rollen til farmasøyten ved sykehuset.  Farmasøyten har oversikt og er i dialoger med pasienten. Spesielt viktig når pasienten innlegges og utskrives. Samarbeidet med leger, sykepleiere er også viktig i denne sammenheng. 

Ellers besøk til post 6 og visning av pasientsikkerhetstavla samt post 2 og fremføring av pasientsikkerhetsskjermen og et besøk til mottaket og satsing på sepsis forebygging. Den nye roboten “Thorbjørg” på Lovisenberg sitt apotek var meget interessant for besøket vårt å få vist frem.

Fredag, 14. september

Møtet mellom sykehusets brukerutvalg. Lederen i sykehuset, Katrine Rutledal ga en nyttig beskrivelse av brukerrådets rolle både for pasientene og for forskningen fremover. Det ble også et besøk til vår samarbeidspartner, Norsk Revmatikerforbund. Gruppen ble delt i to og ortopedene var sammen med ortopedisk avdeling på fredag.

Vi ser frem til neste møtet med vår russiske samarbeidspartner!