Kontaktinformasjon

Brukerutvalget ved LDS

Brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet ved sykehuset blir best mulig. Utvalget er et uavhengig, rådgivende organ for sykehuset og rapporterer til administrerende direktør.

Utvalget er ikke et klageorgan, men tar gjerne imot pasienthistorier og andre brukererfaringer. Reell brukermedvirkning, brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedfokus. Mandat for og brosjyre om brukerutvalget finner du vedlagt under punkt 2 (nederst på denne siden).

Viktige arbeidsområder er:

 • Drøfting av saker som berører sykehusets tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon.
 • Uttalelser om planer som har konsekvenser for pasienter og pårørende.
 • Delta i prosjekter og arbeidsprosesser som har konsekvenser for pasienttilbudet.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukerundersøkelser.
 • Være representert i relevante råd og utvalg ved sykehuset.
 • Formidle kontakt med brukerorganisasjoner.
 • Utvalget skal ikke behandle pasient- og/eller personalsaker.
   

Brukerutvalgets medlemmer:

 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Atle Larsen (leder) desember 2015 - desember 2017  

Juridisk rådgiver på FFO`s Rettighetssenter. Er opptatt av, og arbeider mye med pasientrettigheter og helsepolitikk.Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)    

Jon Storaas (nestleder) desember 2015 - desember 2017

Daglig leder RIO. Er selv tidligere rusavhengig og har den meste av kunnskapen gjennom å ha gått inn i et rusmisbruk, levd som rusavhengig i mange år og i tillegg kommet ut av det. Underviser på mange høgskoler i forhold til organisering av dagens helsevesen, Individuell plan, rus og psykiatri og om motivasjon hos behandlere og annet helsepersonell.Kreftforeningen    

Trine Skorpen desember 2015 - desember 2017

Ansatt som rådgiver i Kreftforeningen og har bla. barn og unge som pårørende som spesialområde. Er pårørenderepresentant inn i brukerutvalget, og har selv vært pårørende etter å ha mistet mann i kreft. Er opptatt av «pasienten i fokus» der pasienten selv er medbestemmende i behandling og oppfølging. Her er god informasjon mellom pasient og helsepersonell en viktig forutsetning. Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer   

Katrine Rutledal  desember 2015 - desember 2017

Er med i det tverrfaglige teamet som har ansvaret for kurs for pasienter med kroniske tarmsykdommer og deres pårørende. Har mange års erfaring som pasient med kronisk sykdom - både inneliggende og poliklinisk. Er spesielt opptatt av at kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient skal være basert på tillit og trygghet tilpasset den enkelte pasients utgangspunkt.Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Richard Madsen desember 2015 - desember 2017

Har vært pårørende innenfor psykisk helsefeltet siden 2007 og har siden 2009 sittet i forskjellige brukerråd/brukerutvalg. Er opptatt av at tilbudene innen psykisk helsefeltet må komme vekk fra dagens behandlingsregime, og over på behandling som er basert på kvalitet og innovasjon.


 
Rådet for psykisk helse

Hege Helene Bakke desember 2015 - desember 2017

Er seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse og er opptatt av et inkluderende samfunn, og kvalitet og sammenheng i tjenestene på det psykiske helsefeltet.Mental Helse

Lars Poverud  desember 2015 - desember 2017

Har erfaring som både bruker, pårørende og ansatt innenfor psykisk helse- og rusfeltet. Er opptatt av avstigmatisering innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Vil ha døgnåpne "psykisk helsestasjoner" hvor man kan komme og vite at man får hjelp når man trenger det.Eldrerådet bydel St. Hanshaugen    

Sidsel Høye Haugan desember 2015 - desember 2017.    

Har 26 års erfaring som fysioterapeut innen helsevesenet. Også utdannet som filosof. Har som filosof blant annet drevet med filosoficafè for kreftpasienter og for eldre, også på Cathinka Guldberg. Interesseområder er eldre og etikk. Vektlegger god kommunikasjon og den gode relasjon. Ønsker å gi de eldre en sterkere stemme i samfunnet. Har erfaring fra LDS både som behandler og bruker. Nestleder i eldrerådet St. Hanshaugen.Lovisenberg Diakonale Sykehus     

Venke Ingeberg Ringstad (sekretær)

Fast sekretær for brukerutvalget fra desember 2015.
Fast ansatt som ass. HR-direktør


 

Brukerutvalget ble etablert 14. april 2005. Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Utvalget ble sist konstituert ved opptak av nye medlemmer i desember 2015.

Møter:

Brukerutvalget har 4-6 møter i året. Se vedlagte møteplan.
Administrerende direktør og/eller en annen fra direktørens ledergruppe deltar i møtene.
Årsrapport og møtereferater fra siste år finner du vedlagt under punkt 2 (nederst på denne siden).

Brukerutvalget har blant annet som arbeidsmetode å invitere seg til de kliniske avdelingene for omvisning og informasjon om aktivitet og behandlingstilbud. Det er også utpekt klinikkvise brukerrepresentanter som har direkte dialog med klinikk- og avdelingssjefene.

 • Kirurgisk klinikk, Lars Vasli - (H) Atle Larsen, LHL, Trine Skorpen, Kreftforeningen
 • Medisinsk klinikk, Hallvard Fanebust - (H) Trine Skorpen, Kreftforeningen, Katrine Rutledal, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Psykiatrisk klinikk, Martin Veland - (H) Lars Poverud, Mental Helse, Richard Madsen, LPP
 • Lovisenberg DPS, Andreas Joner - (H) Jon Storaas, RIO, Hege Helene Bakke, Rådet for psykisk helse
 • Nic Waals Institutt, Mette Bengtson - (H) Jon Storaas, RIO, Lars Poverud, Mental Helse
 • Tako senteret, Hilde Nordgarden - (H) Atle Larsen, LHL, Sidsel Høye Haugan, eldrerådet St. Hanshaugen

 
Brukerutvalget er i tillegg representert i diverse utvalg. Utvalget inviteres også årlig til sykehusstyrets seminar og utvidet ledersamling.

 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) - (H)  Jon Storaas, RIO, Sidsel Høye Haugan, eldrerådet St. Hanshaugen
 • Klinisk etikk-komitè (KEK) - Sidsel Høye Haugan, eldrerådet St. Hanshaugen
 • Styringsgruppe psykiatribygg - Lars Poverud, Mental Helse
 • Arbeidsgruppe - barn som pårørende - Trine Skorpen, Kreftforeningen

Regional brukerkontakt: Knut Magne Ellingsen, e-post knutma-e@online.no 

Henvendelser til brukerutvalget kan sendes til utvalgets sekretær:

Brukerutvalget LDS,
ved Venke Ingeberg Ringstad
Lovisenberg Diakonale Sykehus
0440 Oslo
eller med e-post til: venkeingeberg.ringstad@lds.no