NWI:
Lenker

Fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelser og psykisk lidelse - ROP-lidelser (10 viktige anbefalinger

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Veiviser i møte med helsepersonell - Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon (brukerversjon)

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Etter selvmordet - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av biplare lidingar

Seksuelle overgrep mot barn - En veileder for hjelpeapparatet

Samarbeidspartnere og andre nyttige lenker
   
Familienettet
For familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom
Fylkeslegene
Oversikt over fylkeslegene og deres oppgaver.
Helsedepartementet
Helsetilsynet
Statens helsetilsyn (SHT) inneholder blant annet en del rundskriv om helsepersonell og om barnevernloven.
Kompetansesenter for IT i helsevesenet.
Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen.
Lovdata
Lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.
norge.no
Norges offisielle hjemmeside.
Norsk pasientregister
Pasientdata og statistikk fra sykehus og institusjoner. Ventelistedata.
Regjeringen
Informasjon fra Regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
SMIL - Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk
Kvalitetsvurderte nettsteder om sykdommer og deres behandling.
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialdepartementet
Statens råd for funksjonshemmede
Rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede.
Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider offisiell statistikk om det norske samfunnet.

Forskning og utvikling

American Psychological Association
Anna Freud Centre
ForskDok. Forskningsdokumentasjon ved norske forskningsinstitusjoner
forskning.no
Forskningsetiske komiteer
Norges forskningsråd
Helse og rehabilitering
The Maudsley page
Nasjonal forskningsinformasjon - NFI
Nordisk forskernettverk
Norsk forening for BUP institusjoner (NFBUI)
Psyche matters
Den norske Lægeforening
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst+Sør
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Midt-Norge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Nord
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Vest
Rådet for psykisk helse
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering
Society of clinical child and adolescent psychology
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim


Har du forslag til flere linker?
Kontakt: Webmaster@lds.no

28.03.2008