Hospice Lovisenberg:
Publiseringer
Her finner du en oversikt over utgivelser og fagartikler som ansatte ved Hospice har produsert de siste årene:

Fagbøker

 • Carlenius, S. (2008). 'Omsorg ved livets slutt. Møter med pasienter og pårørende'. Fagbokforlaget 2008
 • Grevbo, T. J. (2006). 'Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap -historisk og aktuelt'. Luther Forlag 2006
 • Grevbo, T. J. (2006). 'Guds masker i sjelesorgen.' Institutt for sjelesorg, Vikersund 2006

Kapitler i fagbøker

 • Carlenius, S. (2003). 'Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal '.'Lidelse og omsorg ved livets slutt. ' red. sr. Anne Bente Hadland, o.p og Magadalene Thomassen. St. Olav Forlag 2003
 • Dahl, M. (2002). ' Å arbeide med døende'. 'Møte mellom pasient og sykepleier.' Red. Bjørk, I. T. m. fl. Gyldendal akademiske 2002
 • Myhre, S. (2000). 'Sykepleieutfordringer ved kreft i endokrine organer'. I 'Kreftsykepleie.' Red. Reitan, A.M. Schjølberg, T.  Akribe Forlag 2000

Hefter/brosjyrer

 • Ottesen, S.  Normann, A. (2007) 'Kreft og fordøyelsesplager', utgitt av Kreftforeningen.
 • Alhaug, J. Knudsen, T.: Råd og tips til deg som spiser lite. Hvilket årstall? Hva er dette? En brosjyre eller en artikkel? Hvis det er en brosjyre så tenker jeg at den ikke skal med her. 

Artikler

 • Carlsen, B (2010). 'Viktig fysioterapi i en palliativ fase'. Fysioterapeuten 6/10
 • Grevbo, T. J.  Normann, A. (2010). ' Utvikling av fokusverdier ved et norsk hospice'. Omsorg 3/2010
 • Grevbo, T. J. (2008). 'Viskningar och rop'. Åndelige utfordringer innenfor palliasjon', Omsorg 2/2008
 • Grevbo, T. J.(2008)'En sjelesørgerisk balansekunst. Forholdet mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse i sjelesorgen', OVER ALT. Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning 2008
 • Halvorsen, E.  Wellmann, B. (2007). 'Hospice - Band - et behandlingstilbud'. Omsorg nr. 1/2007 
  Karlstad, S. (2007). 'Verdier på spill'. Klinisk Sygepleje 3/2007
 • Strand, E. Ellingsen, E (2007). 'Hvordan har du det i dag?' Bruk av ESAS som verktøy på dagposten. Sykepleien nr. 17/2007 
 • Knudsen, T. Normann, A. (2007). 'Men slutter han å spise, dør han jo'. Omsorg nr.3/2007 
 • Aasheim, T. L. (2006). 'Musikkterapi på Hospice Lovisenberg'. Musikkterapi 4/2006
 • Dahl, M. (2005). 'Avdelingspersonalet som veiledere for pårørende til alvorlig syke og døende'. Omsorg 1/2005
 • Carlenius, S. (2004). 'Scener fra en nattevakt'. Omsorg nr. 1/2004
 • Jørgensen, S. (2004). 'Hospice Lovisenberg feirer 10-årsjubileum' Omsorg nr.2/2004
 • Grevbo, T. J. (2003). 'Guds masker i sjelesorgen. Hvordan forholde seg til de guddommelige maskespill teoretisk og praktisk?'. Skriftserien KOINONIA 5/ 2003. Vikersund: Institutt for sjelesorg
 • Haugen, K. (2003). 'Lymfødembehandlingen gjør at jeg kan bevege meg', en reportasje om genitalødem. Fysioterapeuten nr.1/ 2003
 • Haugen, K. (2003). 'Fysioterapi ved livets slutt - en kronikk'. Fysiopterapeuten nr.7/2003
 • Haugen, K. (2003). 'En annerledes arbeidsdag'. Geronius nr.6/2003
 • Dahl, M. (2003). 'En retrospektiv studie av dokumentasjonen av pasienter innlagt på døgnposten, Hospice Lovisenberg'. Sykepleien 13/2003
 • Dahl, M. Sørbye, L. W: 'Palliativ behandling - Hospice Lovisenberg' Sykepleien nr.13/2003
 • Carlenius, S. (2003). 'Lidelse og omsorg ved livets slutt'. En debattbok om eutanasi. St. Olavs forlag.
 • Jørgensen, S. (2003). 'Hospice fra ideal til praksis'. Gerontologiske skrifter, nr.12/03 - Norsk selskap for aldersforskning
 • Jørgensen, S. (2002). 'En kort beskrivelse av utviklingen på Hospice Lovisenberg' Diakoninytt nr.3/2002
 • Dahl, M. (2002). 'Hospice i endring'. Diakoninytt nr.4/2002
 • Jenssen, U.(2002). 'Hospice Lovisenberg - et ressurssenter for pasienter med kronisk, langtkommet kreftsykdom'. Omsorg nr.4/2002
 • Jørgensen, S (2002) 'Erfaringer med etterlattegrupper på Hospice Lovisenberg' Omsorg nr. 4/2002
 • Knudsen, T. (2002). 'Kvalmeprosjekt på Hospice Lovisenberg' Nutricia nr.2/2002
 • Sjaastad, A. (2001). 'My Fair Lady a la Hospice.' Omsorg nr. 3/2001
 • Vidvei, U. (1999). 'En arbeidsdag på Hospice Lovisenberg.' Fysioterapeuten nr. 13/ 1999
 • Jørgensen, S. Nybø, E .(1998). 'Inspirasjon, rekreasjon, vekst og fellesskap - fire kjerneord på Hospice Lovisenberg'. Kreftsykepleien nr.4/1998
 • Dahl, M. (1998). 'Noen tanker om Hospicearbeid etter det første året med døgndrift på Hospice Lovisenberg'. Kreftsykepleie nr.4/1998

Master-/hovedoppgaver

 • Pedersen, G (2006),' Sykepleieres erfaringer fra arbeid med alvorlig syke og døende pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn i hjemmesykepleien'. Masteroppgave i helsefagvitenskap. UiO 2006
 • Sætre, L.F. (2006) 'Hvordan kan sykepleieren ivareta verdigheten hos pasienter i den palliative fase, med personlighetsforandringer som følge av glioblastom?'. Avsluttende oppgave ved videreutdanningen i palliasjon ved HiB
 • Trier, E. L. (2006). 'Stell av døende - en beskrivelse og utforskning av sykepleieerfaringer fra et hospice'. Hovedfagsoppgave i helsefag, Universitetet i Oslo, seksjon for helsefag 2006
 • Karlsen, S (2005). 'A bit of heaven for the few?' Hospice Lovisenberg - et historisk tilbakeblikk. Masteroppgave i profesjonsetikk og diakoni, Universitetet i Oslo, det teologiske fakultet 2005
 • Knudsen, T. (2003). 'Aktuelle naturopatiske behandlingsmetoder ved Vitiligo Areata.' Hovedoppgave, Norsk akademi for Naturmedisin 2003.
 • Dahl, M. (2003). 'Hospice mellom omsorgsrasjonalitet og formålsrasjonalitet'. Hovedfagsoppgave i diakoni fra Universitet i Oslo, Teologisk fakultet 2003
 • Støvring, T. (1997) 'Evaluering av Prosjekt Hospice Lovisenberg'. Dokumentserie nr.1, Universitetet i Oslo, Institutt for Sykepleievitenskap, det medisinske fakultet, 1997

Oppgaver om hospice/palliasjon

 • Strand, E. (2009). 'Fellesskap eller 'fangenskap?''. Eksamen i forskningsmetode og forskningsetikk, kvalitativ metode, UIO, Det medisinske fakultet, seksjon for helsefag
 • Strand, E. (2009). 'Målt og funnet for lett'. Eksamen i forskningsmetoder og forskningsetikk, kvantitativ metode, UIO, Det medisinske fakultet, seksjon for helsefag
 • Lindahl, L. (2008). 'Har gruppemetode nytteeffekt for mennesker i den siste fasen av livet?' Eksamensoppgave ved Gruppe som metode, Diakonhjemmets høyskole 2008
 • Pedersen, G (2008). 'kreftsykepleie til pasienter med muslimsk bakgrunn i en terminal fase'. Oppgave ved videreutdanningen i kreftsykepleie. HiO 2008
 • Strand, E. (2008). 'Det finnes ingen sannhet bare ulike perspektiv - fordypning i humanistisk menneskesyn'. Eksamen i vitenskapsteori, UIO, Det medisinske fakultet, seksjon for helsefag
 • Strand, E. (2006). ' Send in the clowns'. Oppgave ved videreutdanningen i palliasjon, LDH
 • Strand, E. (2005). 'Hospice og pårørendearbeid'. Oppgave ved videreutdanningen i palliasjon, LDH
 • Myhre, S. (2003) 'Lidelse - fortellingen om Martin'. Refleksjonsnotat på videreutdanningen i palliativ omsorg, Lovisenberg Diakonale Høyskole våren 2003
 • Nybø, E. (2003). 'Analyse av Hospice Lovisenberg som lærende organisasjon' Oppgave fra kurs i ledelse og fagutvikling ved Lovisenberg diakonale høyskole våren 2003
 • Trier, E. L. (2003).  'Kjønn, helse og omsorg'. Oppgave skrevet ved Seksjon for helsefag, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 2003 
 • Unsvåg, H. H.(2002) 'Håpet er troens mor'. Pastoral klinisk utdanning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus 2002  
 • Dahl, M. (2002).  'Våk med meg' .Semesteroppgave i diakoni, teologi og etikk Universitetet i Oslo 2002 
 • Blaafladt, A. Vatnebryn, V. B. (2001) 'Terminal uro'. Prosjektoppgave, videreutdanning palliativ omsorg, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2001 
 • Jenssen, U. (2001).'Hva innebærer trygghet for sykepleiere som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter, og hvordan kan avdelingssykepleier legge til rette for slik trygghet?' Hovedoppgave, videreutdanning i palliativ omsorg Høyskolen i Buskerud 2001
 • Reinvold, T. Slaaen, J. (2000). 'Hjelperen i møte med lidelsen'. Prosjektoppgave på videreutdanning i palliativ omsorg, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2000.
 • Slaaen, J. (1991). 'Hospice, en utfordring for våre diakonale institusjoner'. Hovedoppgave ved Norges Diakonihøyskole 1991
 • Vidvei, U. (    ) 'Hva bør ligge i begrepet rehabilitering av kreftpasienter, og hvem skal rehabiliteringen omfatte?' Moduloppgave på videreutdanning i onkologisk fysioterapi
 • Vidvei, U. (    ). 'Case fra døgnposten på Hospice'. Moduloppgave på videreutdanning i onkologisk fysioterapi

 

01.12.2011 09:40:29