Kontaktinformasjon

Bred deltagelse på Fag og forskningsdagene

To  postere og fire muntlig presentasjoner  fra LDS på Fag og forskningsdagene for sykepleietjenesten i HSØ.

Lovisenberg diakonale sykehus var sterkt representert på Fag og forskningsdagene for sykepleietjenesten i HSØ 7. og 8. mars.  Sykepleiere fra Klinikk for psykisk helsevern, kirurgisk klinikk og medisinsk klinikk presenterte forskningsprosjekter av høy kvalitet. 

Ekstra hyggelig var det at posteren «Preoperative symptomer hos kneprotesepasienter med tilbakevendende smerter ved gange» presentert av Turid Undebakke Schweitz, Maren Falch Lindberg, Eirin Sigurdssøn Ludvigsen og Anners Lerdal fikk pris for beste poster. Studien avdekket at pasienter med tilbakevendende smerter ved gange etter total kne protese opplevde flere pre-operative symptomer (smerter, mangel på energi, søvnighet/tretthet, bekymring og problemer med seksuallyst). 

Videre presenterte Rebecca Sletten, Maren Falch Lindberg og Unni Olsen fra kirurgisk klinikk posteren «Hvordan opplever pasienten å bli operert for karpaltunnelsyndrom i poliklinikk». I denne planlagte studien skal pasienter som opereres for karpaltunnelsyndrom kartlegges for mental helse, smerte, kvalme, ubehag, håndfunksjon og tilfredshet med sykepleie, informasjon og omgivelser i en poliklinisk setting, pre-, per- og postoperativt.

LDS fikk også vist frem forskningsarbeid i fire muntlige presentasjoner.

Kristin Vegerstøl fra psykisk helsevern, hadde en muntlig presentasjon av sin mastergrad hvor det er undersøkt hvordan pasienter fra psykisk helsevern erfarer å samarbeide om sykepleierdokumentasjon i en psykiatrisk avdeling. I denne kvalitative studien ble det konkludert med at samarbeidende dokumentasjon kan bidra til å få frem pasientenes erfaringer og synliggjøre innenfrakunnskap. Det kan gi pasienter økt kontroll, mestring og definisjonsmakt, simulere til dialog og kan være med på å fremme en «recovery orientert» helsetjeneste.

Ingrid Johansen Skogestad fra medisinsk klinikk, hadde en muntlig presentasjon av sitt pågående doktorgradsarbeid hvor det ble presentert opplevelser og erfaringer med fatigue etter hjerneslag. Arbeidet skal være grunnlag i å utvikle et fatigue kartleggingsverktøy til personer med hjerneslag.

Unni Olsen fra kirurgisk klinikk steppet inn for Maren Falch Lindberg og hadde en muntlig presentasjon med tittel «Smerte ved gange og selvrapportert helse etter innsatt kneprotese». Dette arbeidet bygger på Maren Falch Lindberg sitt doktorgradsarbeid. I studien ble156 pasienter som fikk innsatt total kneprotese fulgt for endring i selvrapportert helse fra før til 12 måneder etter operasjon. De viktigeste resultatene viste at faktoren tilbakevendende smerter ved gange hadde sterkest sammenheng med dårligere selvrapportert helse etter total kneprotese. Videre var det høyere kroppsmasseindex, multiple smertelokasjoner, mer bruk av ketamin for akutte postoperative smerter, høyere score på depresjon, og dårligere pre-operativ selvrapportert helse.

Christine Råheim Borge fra medisinsk klinikk/avdeling for kvalitetssikring og forskning presenterte postdoktor arbeidet «Helsekompetanse. Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom». I denne samhandlingsintervensjonen er hensikten å teste ut om en helsekompetanse intervensjon med bruk av motiverende intervju og skreddersydd oppfølging hos personer med kols etter innleggelse på sykehus har effekt på re-innleggelse, helsekompetanse, egenmestring, livskvalitet og helseøkonomi sammenlignet med vanlig behandling. To sykepleiere; Rikke Reinertsen og Mia Thorn er ansvarlig for oppfølging av pasienter i intervensjonen. Prosjektet bygger på et sterkt behov for å fokusere på helsekompetanse utfordringer hos personer med kols som kartlagt kvalitativt og kvantitativt forkant av intervensjonen. Studien er utviklet i samarbeid mellom Lovisenberg diakonale sykehus og bydelene; Grünerløkka, Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen og Universitet i Oslo.