Prestetjenesten

Prestetjenesten har som hovedoppgave å sørge for et aktivt og veltilpasset gudstjeneste- og andaktsliv med sakramentforvaltning og forbønnstjeneste. Det gis sjelesorg og pastoral veiledning til pasienter og pårørende og undervisning, veiledning og støtte i det tverrfaglige miljø.

Hovedmål for prestetjenesten

Hovedmålet for prestetjenesten er nært knyttet til sykehusets overordnede visjon: «Helhet i menneskesynet, kompetanse og engasjement skaper vårt pionersykehus.» Vi vil at «nestekjærlighet, slik det gjenspeiler seg i Jesu Kristi liv og eksempel, skal styre våre handlinger som yrkesutøvere, kollega og medmenneske, i erkjennelse av enkeltmenneskets behov og unike egenart.»

Les mer

Hvorfor sykehusprester?

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle pastoralkliniske arbeidet i helsesektoren. Slik sett er sykehusprestetjeneste en tjeneste som kommer både fra kirken og fra sykehuset.

Les mer

Samtaletilbud - tro og livssyn

Sykehuset ønsker å gi en helhetlig omsorg til pasienter og pårørende. Livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom skal møtes med oppmerksomhet, kunnskap og respekt. Sykehusprestene står til disposisjon for alle pasienter og pårørende, inneliggende og dagpasienter.

Les mer

Pastoralklinisk utdanning

PKU er en meritterende etter- og videreutdanning i sjelesorg for prester og diakoner. Lovisenberg var det første sted i landet som innførte denne utdanningen tidlig på 50-tallet. Utdannelsen har gjennomgått mange utviklingsfaser, og er i dag landets mest omfattende og mest etterspurte spesialistutdanning i sjelesorgfaget.

Les mer

Om prestetjenesten

Lovisenberg Diakonale Sykehus har egen prestetjeneste. Prestene står til disposisjon både for pasienter og pårørende, inneliggende pasienter og dagpasienter. Sykehuset har også videreutdanning for prester; pastoralklinisk utdanning.

Les mer

Sykehuskirken

Kirken ligger i sykehusbygget på Lovisenberg, mellom Post 7 og psykiatrisk avdeling. Her holdes det gudstjenester hver søn- og helligdag, ellers er kirken alltid åpen. Første del av en serie med tekst og bilder fra kirkerommene våre.

Les mer

Lovisenberg bårekapell

Sykehusets bårekapell ligger som et eget bygg på nord-østsiden av sykehuset. Der forrettes bisettelser og båreandakter ved utkjøring. Kapellet har plass til ca 30. Alterveggen er en freske malt av Maria Vigeland med motivet "Himmelstigen".

Les mer

Vor Frue Hospital

St. Josefsøstrene bygde opp Vor Frue Hospital. Kapellet var pasientenes og søstrenes kirkerom og bærer tydelig preg av katolsk helgentradisjon. Dette er tredje og siste del i en serie med tekst og bilder fra kirkerommene våre.

Les mer

Hospicekapellet

I Hospice Lovisenbergs bygg for døgnavdelingen har det blitt skapt et vakkert kirkerom i samarbeid med Cath. Guldbergs eldresenter. Dette er andre del i en serie med tekst og bilder fra kirkerommene våre.

 

Les mer
sangen_kapell400x200jpg

Kapell på Hospice Sangen

Hospicekapellet er et vakkert og stemningsfullt rom som pasientene på Hospice Sangen kan benytte seg av. Hver pasientgruppe har tilbud om en egen gudstjenester en gang i måneden.

Les mer